Διεθνείς σχέσεις

SMEunited

Η ΓΣΕΒΕΕ είναι πλήρες μέλος της SMEunited, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, με την ιδιότητα του μέλους σε όλα τα καταστατικά όργανα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (Προεδρείο, Γενική Συνέλευση).

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΣΕΒΕΕ παρακολουθεί και συμμετέχει διά εκπροσώπων της στις συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων της SMEunited, αλλά και σε συναντήσεις θεματικών Επιτροπών και επί μέρους Ομάδων Εργασίας της. Παράλληλα, η ΓΣΕΒΕΕ προωθεί στην SMEunited τις προτεραιότητές της σε εθνικό επίπεδο, με την αποστολή θέσεων, αλλά και τα στοιχεία ερευνών που πραγματοποιεί διά του Ινστιτούτου της συμμετέχοντας σε έρευνες όπως το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Βιοτεχνιών και ΜΜΕ της SMEunited.

Η SMEunited (πρώην UEAPME), στην οποία η ΓΣΕΒΕΕ είναι ιδρυτικό μέλος, είναι αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση και Ευρωπαίος Κοινωνικός Εταίρος. Έχει περίπου 65 οργανώσεις μέλη (εθνικές διεπαγγελματικές ομοσπονδίες Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, ευρωπαϊκές κλαδικές οργανώσεις ΜΜΕ, συνεργαζόμενα μέλη) από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες, εκπροσωπώντας συνδυαστικά πάνω από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις με περίπου 55 εκατομμύρια εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη. Το 2018 ήταν έτος που σηματοδότησε τη μετάβασή της σε νέα εποχή, με την αλλαγή της επωνυμίας της, αλλά και του λογοτύπου της, με κεντρική επιδίωξη και αίτημα την ενίσχυση των ΜΜΕ.

H ΓΣΕΒΕΕ έχει επίσης συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τα Πρότυπα και τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBS) και διατηρεί συνεργασία με εθνικές οργανώσεις βιοτεχνιών και ΜΜΕ άλλων κρατών μελών.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) αποτελεί συμβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΟΚΕ απαρτίζεται από τρεις Ομάδες, την Ομάδα Εργοδοτών (Ομάδα Ι), την Ομάδα Εργαζομένων (Ομάδα ΙΙ), και την Ομάδα «Διαφόρων Δραστηριοτήτων» (Ομάδα ΙΙΙ -«Ευρώπη Πολυμορφίας»), με 350 συνολικά μέλη τα οποία προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην ΕΟΚΕ, με την ιδιότητα του μέλους στην Ομάδα ΙΙΙ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ΓΣΕΒΕΕ παρακολουθεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γενικών Διευθύνσεών της (“Ανάπτυξης” – Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕΑπασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και ΈνταξηςΟικονομικών και Δημοσιονομικών ΥποθέσεωνΕκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και ΑθλητισμούΈρευνας και Καινοτομίας κ.ά.), καταθέτοντας τις απόψεις της σε διενεργούμενες διαβουλεύσεις, απ’ ευθείας και/ή μέσω της SMEunited, και παρεμβαίνοντας, συμμετέχοντας σε συνέδρια και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Αθήνα (βλ. και Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα), και στην έδρα των Ευρωπαϊκών Θεσμών (Βρυξέλλες κ.ά.).

Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει με αντιπροσωπεία της, κατόπιν πρόσκλησης της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανάπτυξη» (DG GROW), σε μια από τις πλέον διακριτές και ειδικές για τις ΜΜΕ εκδηλώσεις σε επίπεδο ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Συνέλευση ΜΜΕ που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με την εκάστοτε Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Στη Συνέλευση παρουσιάζεται η Ετήσια Έκθεση για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ, με το ενημερωτικό δελτίο κάθε χώρας για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (SME Factsheet)

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)

Η ΓΣΕΒΕΕ, σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο της τριμερούς εκπροσώπησης των κρατών στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, κάθε χρόνο συμμετέχει διά της εθνικής αντιπροσωπείας στις Συνόδους της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), ειδικευμένης οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιούνται στη Γενεύη. Με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας υπήρξε συνεργασία και σε εθνικό επίπεδο, με συμμετοχή και παρεμβάσεις σε πολλές συναντήσεις, εργαστήρια και συνέδρια στο πλαίσιο υλοποιούμενων έργων για την αδήλωτη εργασία, τη διοίκηση της εργασίας, και την κοινωφελή εργασία.

Το 2019, έτος συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση της Συνομοσπονδίας, σήμανε και τη συμπλήρωση, από το 1919, 100 ετών λειτουργίας της ILO. Οι εργασίες της 108ης Συνόδου της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της ILO (10-21 Ιουνίου 2019), οι οποίες περιελάμβαναν επισκέψεις και παρεμβάσεις πολλών αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, οδήγησαν στη Διακήρυξη της Εκατονταετηρίδας της ILO για το Μέλλον της Εργασίας, με συγκεκριμένη αναφορά στις πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ευρωπαϊκά έργα

ioreSME: «Αύξηση Αντιπροσωπευτικότητας Οργανώσεων ΜΜΕ για πιο Αποτελεσματικό Κοινωνικό Διάλογο» (101051860)

Το Επιμελητήριο ΜΜΕ Μάλτας, ως συντονιστής της σύμπραξης, υλοποιεί έργο που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου, μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης της αντιπροσωπευτικότητάς του τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του έργου είναι η αύξηση της επίγνωσης και η προβολή της δραστηριότητας/λειτουργίας/ευθύνης των εργοδοτικών οργανώσεων ΜΜΕ στην ΕΕ και η προώθηση του ρόλου τους ως κοινωνικών εταίρων.   

Διαβάστε περισσότερα

ARESME: «Προσαρμογή των ικανοτήτων των εθνικών κοινωνικών εταίρων για τη διεξαγωγή συμπεριληπτικού και ανταποκρινόμενου κοινωνικού διαλόγου έπειτα από καταστάσεις κρίσης στην ΕΕ» (101102398)

Το ARESME είναι διετές διεθνές έργο όπου μετέχουν 6 οργανώσεις εταίροι εκ των οποίων οι 5 εκπροσωπούν εργοδότες σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και αυτοαπασχολούμενους/ες στο βιοτεχνικό και επιχειρηματικό (διεπαγγελματικό) τομέα των βιοτεχνιών και επιχειρήσεων και η μία είναι οργάνωση εργαζομένων. Οι εταίροι έχουν την ιδιότητα αντιπροσωπευτικής οργάνωσης-κοινωνικού εταίρου.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα

resource
Νέα Ανακοινώσεις

02/05/2024

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ πέφτει κάτω από το επίπεδο ύφεσης

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Νέα Ανακοινώσεις

26/04/2024

4o Ενημερωτικό Δελτίο ΓΣΕΒΕΕ - ioreSME, Απρίλιος 2024

Θεσμική παρουσία

resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

29/03/2024

3o Ενημερωτικό Δελτίο ΓΣΕΒΕΕ - ioreSME, Μάρτιος 2024

Θεσμική παρουσία

resource
Νέα Ανακοινώσεις

04/03/2024

2o Ενημερωτικό Δελτίο ΓΣΕΒΕΕ Φεβρουαρίου 2024 - ioreSME, Φεβρουάριος 2024

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

20/02/2024

Πόλεις και Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Κοινωνική πολιτική

resource
Νέα Ανακοινώσεις

08/02/2024

REPowerEU - Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος

Κοινωνική πολιτική

resource
Νέα Ανακοινώσεις

02/02/2024

Ο Ευρωπαίος απεσταλμένος ΜΜΕ θα πρέπει να χτίσει γέφυρες

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Νέα Ανακοινώσεις

01/02/2024

1ο Eνημερωτικό Δελτίο ΓΣΕΒΕΕ, Ιανουάριος 2024

Θεσμική παρουσία

resource
Νέα Ανακοινώσεις

31/01/2024

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Κοινωνική πολιτική

resource
Νέα Ανακοινώσεις

25/01/2024

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Κοινωνική πολιτική

resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

11/12/2023

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Κοινωνική πολιτική

resource
Νέα Ανακοινώσεις

04/12/2023

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

resource
Νέα Ανακοινώσεις

30/11/2023

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων γίνεται 6!

Κοινωνική πολιτική

resource
Νέα Ανακοινώσεις

27/11/2023

«Fit for 55»

Κοινωνική πολιτική

resource
Νέα Ανακοινώσεις

10/11/2023

3ο Ενημερωτικό Δελτίο ioreSME

Κοινωνική πολιτική

resource
Νέα Ανακοινώσεις

02/11/2023

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις Βιοτεχνίες και τις ΜΜΕ, Φθινοπώρου 2023

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

18/10/2023

4 στους 10 ενήλικες στην ΕΕ δεν έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Κατάρτιση & δεξιότητες

resource
resource
resource
resource
resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

25/08/2023

2ο Ενημερωτικό δελτίο ioreSME

Θεσμική παρουσία

resource
resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

11/07/2023

REPowerEU – Η ΕΕ κινείται προς τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

06/07/2023

Βιοτεχνίες & ΜΜΕ: οδηγοί της μετάβασης

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Νέα Ανακοινώσεις

05/07/2023

Εικονικοί ή δικαιωματικοί ισχυρισμοί για τις ΜΜΕ;

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

19/06/2023

Ενημερωτικό Δελτίο ioreSME

Θεσμική παρουσία

resource
Νέα Ανακοινώσεις

24/05/2023

Πράσινη Συμφωνία

Κοινωνική πολιτική

resource
Νέα Ανακοινώσεις

17/05/2023

Σύμφωνο για τις Δεξιότητες

Κατάρτιση & δεξιότητες

resource
Νέα Ανακοινώσεις

16/03/2023

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο ΜΜΕ SMEunited

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

01/02/2023

Συμβουλευτικές υπηρεσίες γραφείου ΕΕ για ευρωπαϊκούς πόρους

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Νέα Ανακοινώσεις

31/01/2023

1η Ιανουαρίου 2023: Η Κροατία προσχώρησε στον Χώρο Σένγκεν

Θεσμική παρουσία

resource
Νέα Ανακοινώσεις

29/11/2022

Κάντε τη Βελτίωση της Νομοθεσίας πιο Λειτουργική για τις ΜΜΕ!

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Δελτία Τύπου

27/06/2022

Διαμόρφωση παγκόσμιας πολιτικής για τις ΜΜΕ.

Θεσμική παρουσία

resource
resource
resource
Δελτία Τύπου

09/12/2021

Η ΓΣΕΒΕΕ στο νέο Προεδρείο της SMEunited.

Θεσμική παρουσία

resource
resource
resource
Δημοσιεύσεις

07/09/2021

Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ στη Δημόσια Ακρόαση της ΕΟΚΕ

Θεσμική παρουσία

resource
Δελτία Τύπου

03/12/2019

Η ΓΣΕΒΕΕ στην Αντιπροεδρία της SMEunited.

Θεσμική παρουσία

resource
resource
resource