Πίσω
11/12/2023

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Οι γυναίκες αμείβονται, κατά μέσο όσο, 13% λιγότερο την ώρα απ’ ό,τι οι άντρες. Τα Κράτη Μέλη έχουν περιθώριο έως το 2024 για να υιοθετήσουν τη νέα νομοθεσία για τον κατώτατο μισθό #genderpaygap #makeitwork
resource

Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να ρωτήσουν τον/ην εργοδότη/ριά τους σχετικά με τη συγκεκριμένη κλίμακα αμοιβής καθώς και τις μέσες κλίμακες αμοιβής για παρόμοιες ή της αυτής αξίας εργασιακές κατηγορίες, κατά φύλο, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων της ΕΕ για τη διαφάνεια αμοιβής. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την ίση αμοιβή, URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_en.