Πίσω
31/08/2023

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων: Δικαίωμα όλων οι εύχρηστες και προσιτές βασικές υπηρεσίες

resource

Η άνοδος του πληθωρισμού και ο πόλεμος καθιστούν για μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της ΕΕ ολοένα και δυσκολότερη την πρόσβαση σε αγαθά και «βασικές» υπηρεσίες περιλ. του νερού, της υγιεινής, της ενέργειας, των μεταφορών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και των ψηφιακών επικοινωνιών. Ενημερωθείτε για τη δύσκολη πραγματικότητα όσων βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας ή στα πρόθυρα αυτής στην έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες: οι βασικές προκλήσεις για τα πλέον ευάλωτα άτομα», URL: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226&furtherNews=yes&newsId=10595.