Πίσω
31/01/2024

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Κατά την επεξεργασία ευρωπαϊκών πολιτικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόζει «έλεγχο νέων» (‘youth check’). Γεγονός που θα δώσει στους/ις νέους/ες μεγαλύτερο λόγο στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν, εμβαθύνοντας, παράλληλα, τη νεανική διάσταση σε σειρά ευρωπαϊκών πολιτικών. #EUpillarsocialrights #Europeanyearofyouth
resource

Άλλες πρωτοβουλίες θα περιλαμβάνουν διαλόγους πολιτικής μεταξύ των νέων και των Ευρωπαίων Επιτρόπων, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και πλατφόρμες που διευκολύνουν τη μεταφορά γνώσης μεταξύ των νέων και των ερενητ(ρι)ών. Διαβάστε περισσότερα εδώ για το Ευρωπαϊκό Έτος και την Ευρωπαϊκή Πύλη Νέων: URL:  https://youth.europa.eu/year-of-youth/legacy_en