Πίσω
16/03/2023

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο ΜΜΕ SMEunited

Εξασθενεί η Ανάκαμψη των ΜΜΕ, απίθανη, όμως, η ύφεση
resource

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ μειώνεται στο 71,3, ενώ αυξάνεται περαιτέρω ο βασικός πληθωρισμός Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2023 – Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ που παρουσιάστηκε σήμερα πέφτει περαιτέρω στο 71,3 και δείχνει στασιμότητα στην ανάκαμψη των ΜΜΕ. Ο δείκτης, ωστόσο, παραμένει πάνω από τη γραμμή βάσης του 70, το οποίο σημαίνει ότι δεν αναμένεται ύφεση τους επόμενους μήνες.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του τελευταίου εξαμήνου υπερβαίνουν κατά πολύ τις προσδοκίες, δείχνοντας ότι οι παλαιότερες ανησυχίες για οικονομική ύφεση δεν έγιναν πραγματικότητα. Παρ’ όλα αυτά, ο βασικός πληθωρισμός εξακολουθεί να αυξάνεται λόγω του αντικτύπου των αυξήσεων των μισθών που επηρεάζουν ιδιαίτερα τον τομέα υπηρεσιών έντασης εργασίας.

Οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού και περιορισμούς στο εμπόριο λόγω του εν εξελίξει πολέμου στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, η εκτόνωση στις εφοδιαστικές αλυσίδες και οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας μείωσαν τους κινδύνους καθοδικής πορείας και γενικού πληθωρισμού.

Κατά την παρουσίαση των βασικών ευρημάτων του πλέον πρόσφατου Βαρόμετρου ΜΜΕ, το οποίο διαμόρφωσε η Μονάδα Μελετών της SMEunited, ο Διευθυντής Οικονομικής Πολιτικής της SMEunited, Gerhard Huemer, έδειξε ότι η επίδοση των ΜΜΕ  συνέχισε να μειώνεται κατά το δεύτερο εξάμηνο  του 2022. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα υπερέβησαν τις προσδοκίες, δείχνοντας ότι οι ανησυχίες για πιθανή επιδείνωση της οικονομικής  συγκυρίας δεν είχαν την εξέλιξη στο βαθμό που αναμενόταν. 

Για το τρέχον εξάμηνο, το Βαρόμετρο ΜΜΕ δείχνει περαιτέρω ανοδική πίεση στις τιμές, ιδίως στον τομέα προσωπικών υπηρεσιών έντασης εργασίας λόγω των δευτερογενών επιπτώσεων αύξησης των μισθών. Επιπλέον, τα υψηλότερα επιτόκια και κόστη χρηματοδότησης συγκρατούν τις επενδύσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά την ιδιωτική κατοικία, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση στον κατασκευαστικό κλάδο.

Για το σύνολο του τομέα των ΜΜΕ, οι προσδοκίες για το τρέχον εξάμηνο υποδεικνύουν σταθεροποίηση σε χαμηλό επίπεδο με συνεχείς αυξήσεις τιμών. Ως αποτέλεσμα, η SMEunited ζητά βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος για να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερη για επενδύσεις. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταθεροποιήσει περαιτέρω τις αγορές βασικών προϊόντων, να μειώσει τον πληθωρισμό και να διασφαλίσει βιώσιμα δημοσιοοικονομικά.

Τέλος, η επερχόμενη Πράξη για τη Βιομηχανία Μηδενικών Καθαρών εκπομπών πρέπει να συνοδευτεί από εποικοδομητική Δέσμη Ελάφρυνσης των ΜΜΕ.

Μετάφραση: Άννα Χαριλόγη