Πίσω
05/07/2023

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία – η σανίδα σωτηρίας της ΕΕ μετά την πανδημία

ioreSME
resource

Το ένα τρίτο των επενδύσεων 1,8 τρισ. € του Σχεδίου Ανάκαμψης NextGenerationEU, και του επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ θα χρηματοδοτήσει έργα που αφορούν στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en