Πίσω
15/06/2022

Ζωτικής σημασίας δρώντες οι ΜΜΕ για το μέλλον των αγροτικών περιοχών

Η SMEunited επιδοκιμάζει το Μακρόπνοο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές της ΕΕ και στηρίζει το Αγροτικό Σχέδιο Δράσης και το Αγροτικό Σύμφωνο, που καλύπτουν ευρύ φάσμα προκλήσεων στις αγροτικές περιοχές και λαμβάνουν υπόψη όλους τους δρώντες, και συγκεκριμένα τις ΜΜΕ.
Διεθνείς σχέσεις
Πράσινη μετάβαση
resource

Σχεδόν οι μισές από τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν σε αγροτικές περιοχές, όπου διασφαλίζουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή των εδαφών μέσω των υπηρεσιών τους καθώς και επίπεδο κοινωνικής ισορροπίας με τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Αγροτικό Σύμφωνο, ο Πρόεδρος της SMEunited, Petri Salminen, δήλωσε: «Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας, στη σταθεροποίηση κοινωνικών δομών, και στο μετασχηματισμό στην κατεύθυνση βιωσιμότητας, και γενικότερα στην καταπολέμηση της απερήμωσης αγροτικών περιοχών. Για τους λόγους αυτούς, ενδιαφέρονται έντονα για τις περισσότερες δράσεις στο πλαίσιο των εμβληματικών πρωτοβουλιών του Αγροτικού Σχεδίου Δράσης και τα μέτρα του Αγροτικού Συμφώνου, και συγκεκριμένα, την Αγροτική Θωράκιση και το Αγροτικό Παρατηρητήριο».

Το Μακρόπνοο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές της ΕΕ δείχνει ότι η αγροτική ανάπτυξη δεν βασίζεται μόνο και αμιγώς στη γεωργία και στη δασοκομία. 

Οι ΜΜΕ, ανεξαρτήτως εάν συνδέονται με κάποια γεωργική δραστηριότητα, αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας και τα τεκμήρια του πολιτισμού σε αγροτικές περιοχές: η τεχνογνωσία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, και η εμπειρία τους αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.