Πίσω
19/06/2023

Ενημερωτικό Δελτίο ioreSME

resource

Περιεχόμενα τεύχους:

-          Οι επιπτώσεις της Πράσινης Συμφωνίας στις πολύ μικρές επιχειρήσεις

-          Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

-          Τελευταία τομεακά νέα

Τεύχος