Πίσω
10/10/2023

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών δημοσιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ioreSME (Project number: 101051860)

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Αύξηση Αντιπροσωπευτικότητας Οργανώσεων ΜΜΕ για πιο Αποτελεσματικό Κοινωνικό Διάλογο» και ακρωνύμιο: ioreSME (κωδικός έργου 101051860) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: SOCPL-2021-SOC-DIALOG.
resource

Κύριος σκοπός του έργου είναι η προβολή της δραστηριότητας/λειτουργίας/ευθύνης των εργοδοτικών οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ στην ΕΕ και η ενίσχυση του ρόλου τους ως κοινωνικών εταίρων.

Το έργο ειδικότερα στοχεύει να α) διασφαλίσει ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα αυξήσουν την αντιπροσωπευτικότητά τους ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τον κοινωνικό διάλογο και την εκπροσώπηση τους στην ΕΕ,  β) ενημερώσει τις ΜΜΕ για τις πρωτοβουλίες και τα κίνητρα της ΕΕ που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, και να γ) αυξήσει τη θεσμική ικανότητα των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, ειδικά μετά την κρίση της CoViD, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της σωστής εκπροσώπησης και συνεισφοράς στο εξάμηνο της ΕΕ, στο Εθνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και επίσης στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο μέσω της συμμετοχής στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της SMEunited.

Στο παραπάνω πλαίσιο προβλέπεται η πραγματοποίηση καμπάνιας διάρκειας 6 μηνών με γενικό στόχο την αύξηση της ενεργού συμμετοχής των υφιστάμενων μελών και την προσέλκυση νέων, βάσει και των αποτελεσμάτων έρευνας που προηγήθηκε.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση την από 28/08/2023 απόφαση του Προεδρείου της, η ΓΣΕΒΕΕ καλεί υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν την προσφορά τους για την ανάθεση υπηρεσιών δημοσιότητας.

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

1. 79341100-7 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα διαφήμισης

2. 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 

3. 79970000-4 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Oι προσφορές αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε zip/rar αρχείο (με τη μορφή pdf, png, jpg και με όγκο ανά αποστολή έως 20 MB) είτε μέσω υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων (wetransfer), στο email: info@gsevee.gr μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2023 με αναφορά στο θέμα: Υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες δημοσιότητας για το έργο με ακρωνύμιο: ioreSME  και κωδικό έργου 101051860.

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στο τηλέφωνο 210 3816600 (εσωτερικό 615) Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-16.00 ή εναλλακτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: harilogi@gsevee.gr.