Πίσω
13/07/2023

Σύμφωνο Δεξιοτήτων – 2 εκατ. άνθρωποι επωφελήθηκαν πέρυσι από δραστηριότητες αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης

ioreSME
resource

Δημοσιεύθηκε η πρώτη Ετήσια Έρευνα του Συμφώνου Δεξιοτήτων. Τα μέλη του Συμφώνου μέσω των διαφόρων πλειονομερών συμπράξεων έχουν επιτύχει κάποια αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Κατεγράφη πρόοδος στην πλειονότητα των δεσμεύσεων όλων των αρχών του Συμφώνου – προώθηση κουλτούρας διά βίου μάθησης· παρακολούθηση προσφοράς/ ζήτησης δεξιοτήτων· δημιουργία δυνατών συμπράξεων δεξιοτήτων· και καταπολέμηση διακρίσεων για ίσες ευκαιρίες.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/about/news-and-factsheets/first-pact-skills-annual-survey-report-shows-progress-made-upskilling-and-reskilling-2023-05-23_en