Πίσω
27/11/2023

«Fit for 55»

Η πρωτοβουλία «Καταλληλότητα για 55» («Fit for 55») προσαρμόζει την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 #fitfor55 #Climate2030
resource

Η αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενέργεια από Ανανεώσιμες πηγές (RED II) αποτελεί κρίσιμη συνισταμένη της δέσμης «καταλληλότητας για 55» («fit for 55»), που αποσκοπεί να βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει το νέο στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 55%. Η RED II απαιτεί από την ΕΕ να εγγυηθεί ότι, έως το 2030, το 32% τουλάχιστον της κατανάλωσής της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RES). Η επικαιροποιημένη RED II θεσπίζει επίσης επιπλέον ειδικούς στόχους για κλάδους και ένα νέο ευρωπαϊκό στόχο, το 40% τουλάχιστον της τελικής κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RES) έως το 2030. Τον Μάιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αύξηση του στόχου RES σε 45% έως το 2030 στο πλαίσιο της πρότασης REPowerEU.  Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της ΕΕ «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: έγκριση νέων κανόνων από το Συμβούλιο», URL: https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2023/10/09/renewable-energy-council-adopts-new-rules/.