Πίσω
14/07/2023

Κατάσταση των ΜΜΕ της Ένωσης: κάλεσμα για μια ισχυρή Δέσμη μέτρων Αρωγής των ΜΜΕ

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2023 – Η SMEunited επιδοκιμάζει το ενωμένο κάλεσμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου οι ΜΜΕ μπορούν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Δύο μήνες πριν από τη δημοσίευση της Δέσμης μέτρων Αρωγής των ΜΜΕ, το ψήφισμα που υιοθετήθηκε δίνει τον τόνο αποδοτικής νομοθεσίας.
resource

Απηχώντας το κάλεσμα της SMEunited για ισχυρή Δέσμη μέτρων Αρωγής των ΜΜΕ, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί έγκαιρη υπενθύμιση του τρόπου κατά τον οποίο η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να είναι ένα υποστηρικτικό εργαλείο για τους/ις επιχειρηματίες, μέσω συνεπούς εφαρμογής της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις».

Η έξυπνη νομοθεσία, που βασίζεται σε διεξοδική και δεσμευτική δοκιμή ΜΜΕ («SME test»), αποτελεί τη βάση δημιουργίας φιλικού προς τις ΜΜΕ κανονιστικού πλαισίου. Πράγμα που περιλαμβάνει να λαμβάνεται υπόψη ο έμμεσος και σωρευτικός αντίκτυπος της νομοθεσίας. Ενώ υποστηρίζουμε την αρχή «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση», η SMEunited υπενθυμίζει ότι στόχος είναι η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των μικρών εταιρειών και όχι η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης πραγμάτων. Για το σκοπό αυτό, οι μελλοντικές πολιτικές θα πρέπει να οικοδομούνται στη βάση «για κάθε θέσπιση, κατάργηση πολλαπλάσιων». Η εξαγγελθείσα μείωση κατά 25% των απαιτήσεων υποβολής αναφορών θα αποτελούσε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Για να διασφαλιστεί επαρκής επενδυτική ικανότητα για τις μικρές εταιρείες, η πρώτη σημαντική δράση είναι εγγύηση ότι τα τιμολόγιά τους εξοφλούνται σε αξιοπρεπή περίοδο. Η SMEunited επιδοκιμάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το κάλεσμά του για μια σθεναρή και έγκαιρη αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών. Αυστηροί όροι πληρωμών και αυστηρά μέσα επιβολής θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις ταμεακές ροές τους για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Γεγονός που θα τους έδινε τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξωτερική χρηματοδότηση, όπως τραπεζικά δάνεια για να επενδύσουν στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, και όχι λήψη δανείων για κεφάλαιο κίνησης.

Η SMEunited συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Πληρωμών και καλεί όλους/ες τους/ις Ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν αυστηρή αναθεώρηση της ισχύουσας –μη αποδοτικής– οδηγίας. Ενώ η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να συγκαταλέγεται στα εργαλεία για την παύση των καθυστερήσεων πληρωμών, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες στην κατεύθυνση της ψηφιακοποίησης των ΜΜΕ. Η SMEunited ευχαριστεί του/ις Ευρωβουλευτές για το έργο που έχει γίνει στην Πράξη για τα Δεδομένα, και θα συνεχίσει το έργο της για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για να διασφαλιστεί η γνώση και η πρόσβαση των ΜΜΕ σε ψηφιακά εργαλεία.

Επιπλέον, ακόμη και εάν αναγνωρίζουμε ότι έχει βελτιωθεί για τις ΜΜΕ η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πολλοί/ές επιχειρηματίες αγωνίζονται για να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Τα αυξανόμενα επιτόκια και οι πρόσθετες απαιτήσεις για τη βιώσιμη χρηματοδότηση στενεύουν τον κλοιό. Επομένως, υποστηρίζουμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το κάλεσμά του να ενισχυθεί η θυρίδα ΜΜΕ στο πλαίσιο του InvestEU και άλλων χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ.

Τέλος, η εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού παραμένει καυτό θέμα στις τάξεις των ΜΜΕ. Η SMEunited ενθαρρύνει πλήρως τις αναγκαίες προσπάθειες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση των ευρωπαίων υπαλλήλων και αναπτύσσει συστάσεις για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων εντός των ΜΜΕ.

Επιπλέον, διεκδικούμε εξατομικευμένη κατάρτιση των επιχειρηματιών δεδομένης της σημασίας ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους υπό το φως του ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Πηγή: https://www.smeunited.eu/news/sme-state-of-the-union-call-for-a-strong-sme-relief-package

Πρωτότυπο κείμενο: δελτίο Τύπου SMEunited (EN)

Μετάφραση: Άννα Χαριλόγη