Πίσω
19/10/2021

Οι τιμές ενέργειας και υλών θέτουν σε κίνδυνο την ανάκαμψη των ΜΜΕ.

Η SMEunited προτείνει σύνολο συγκεκριμένων μέτρων εν όψει του επερχόμενου Συμβουλίου της ΕΕ.
resource

Εν όψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 21 Οκτωβρίου, η SMEunited εφιστά την προσοχή στις επιπτώσεις των υψηλών τιμών ενέργειας και υλών στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Ζητά δράσεις πολιτικής για να μετριαστεί η ενεργειακή κρίση για τα 22,5 εκατ. ΜΜΕ, όπως διαχείριση κόστους και μέτρα βελτίωσης των αγορών ενέργειας. Παρά την πρόοδο που επετεύχθη τους τελευταίους μήνες (Βαρόμετρο ΜΜΕ), η ανάκαμψη φαίνεται να επιβραδύνεται στον τομέα μεταποίησης και κατασκευών. Πράγμα που οφείλεται στις υψηλές τιμές ενέργειας και εμπορευμάτων και στην έλλειψη προσφοράς σημαντικών υλών και υπηρεσιών μεταφοράς.

Εν όψει της Συνόδου της ΕΕ, η SMEunited τάσσεται υπέρ συνόλου εθνικών μέτρων, εκκινώντας από τη μείωση φόρων και εισφορών ενέργειας καθώς και τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια στον κατώτατο συντελεστή. 

Επιπλέον, συστήνουμε εισοδηματική στήριξη για τους πλέον ευάλωτους, συμφωνίες αναστολών για ποινές καθυστερήσεων στην εκτέλεση συμβάσεων, τιμαριθμική προσαρμογή για δημόσιες συμβάσεις, και πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε μελλοντικές αγορές ενέργειας και πρώτων υλών. Σε σχέση με μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, καλούμε τις Ευρωπαϊκές Αρχές Ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς να ερευνήσουν πιθανές καταχρήσεις από συμμετέχοντες στην αγορά, επί παραδείγματι στις αγορές άμεσης παράδοσης ενέργειας, στην αγορά του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS), στον τοµέα των πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων κ.λπ. Επιπλέον, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να διασφαλίσει αποδοτική παραγωγή ενέργειας και να αποφεύγει απρόσμενα κέρδη συγκεκριμένων συμμετεχόντων στην αγορά. Η βελτίωση του μηχανισμού αποθήκευσης αερίου στην Ευρώπη και η εξέταση προαιρετικής κοινής προμήθειας αποθεμάτων αερίου αποτελεί τη βέλτιστη μελλοντική πορεία. Τέλος, είναι ουσιαστικό να σημειωθεί πρόοδος στη στρατηγική της ΕΕ για τις πρώτες ύλες προκειμένου να υλοποιηθεί η ανοικτή στρατηγική αυτονομία της και να ενισχυθούν οι προσπάθειες μείωσης των ενεργειακών εξαρτήσεων. «Περαιτέρω επιτάχυνση της κρίσης ενέργειας και πρώτων υλών θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα ανάκαμψη από την πανδημία. Θέτει επίσης εν αμφιβόλω την πράσινη μετάβαση», προειδοποίησε ο Πρόεδρος Maggiar. «Πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος και ότι θα συνεργαστεί με όλους τους δρώντες για να θεσπιστούν κατάλληλες λύσεις», είπε καταλήγοντας.