Πίσω
05/07/2023

Εικονικοί ή δικαιωματικοί ισχυρισμοί για τις ΜΜΕ;

Η SMEunited ξεκινά την ανάλυση περί «ισχυρισμών ΜΜΕ» για επανεξέταση των όσων ισχυρίζονται οι φορείς λήψης αποφάσεων και θα ζητά αλλαγή εάν οι ισχυρισμοί δεν μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν. Η οργάνωση αξιολόγησε την πρόοδο στην πολιτική ΜΜΕ επ’ ευκαιρία της 15ης Επετείου της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBA), της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΠΜΕ και ΜΜΕ), και της Υπουργικής διάσκεψης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 27 και 28 Ιουνίου. Πολύ συχνά οι φορείς λήψης αποφάσεων ισχυρίζονται πως έχουν λάβει υπόψη τους προβληματισμούς των ΜΜΕ ενώ το πραγματικό αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι αντιπαραγωγικό.
resource

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2023

Η Ημέρα ΠΜΕ και ΜΜΕ των ΗΕ τιμά τις μικρές εταιρείες καθώς συμβάλλουν στις τοπικές και εθνικές οικονομίες και στη διατήρηση των προς το ζην. Επιπλέον, τα ΗΕ δηλώνουν ότι οι ΠΜΕ και ΜΜΕ έχουν στη διάθεσή τους τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τις οικονομίες, να δώσουν ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, και να προωθήσουν ισότιμη οικονομική ανάπτυξη εάν τους δοθεί επαρκής στήριξη. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζουν ότι οι επιχειρηματίες έχουν μεγάλο φόρτο και συχνά λιγότερους πόρους απ’ ό,τι οι μεγαλύτεροι ομόλογοί τους. Μπορεί να αισθάνονται πως τους λείπει ο χρόνος, η γνώση, η ικανότητα, ή οι πόροι για να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις... Άλλοι/ες μπορεί απλώς να μην ξέρουν από πού να αρχίσουν.

Οι 10 αρχές της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις άνοιξαν το δρόμο για ένα φιλικότερο προς τις ΜΜΕ επιχειρηματικό περιβάλλον στην ΕΕ. Ωστόσο, 15 έτη μετά την υιοθέτησή της, η επισκόπηση της επίδοσης ΜΜΕ για την υφιστάμενη κατάσταση σε όλα τα Κράτη Μέλη δείχνει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να πρέπει να καλλιεργήσει αυτό το έδαφος. Οι επιχειρηματίες αγωνίστηκαν να παραμείνουν στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της κρίσης CoViD. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός, και η κανονιστική επιβάρυνση συνεχίζουν να στήνουν τους/τις επιχειρηματίες στον τοίχο. Για να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα παραμείνουν δημιουργοί θέσεων εργασίας και κινητήρες καινοτομίας, η αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ, να τεθεί σε εφαρμογή η Δέσμη Ελάφρυνσης των ΜΜΕ και στην επόμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» σημαίνει ότι η νομοθεσία και η πολιτική βασίζονται στις δυνατότητες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών εταιρειών, προσθέτοντας πτυχές όταν απαιτείται για τις μεγαλύτερες εταιρείες. Ο στόχος θα πρέπει να είναι απλοί, εύκολοι στην εφαρμογή κανόνες για όλους, αποτρέποντας την αντίληψη της δημιουργίας μιας «επικηρυγμένης» κατηγορίας και αποτρέποντας ανώτατα όρια στην ανάπτυξη. 

Στην Υπουργική Διάσκεψη ΜΜΕ του ΟΟΣΑ, ο Πρόεδρος, Petri Salminen, και η Γενική Γραμματέας, Véronique Willems, της SMEunited κάλεσαν για συνεκτικές και συνεπείς πολιτικές ευρείας βάσης που θα εφαρμόζουν την αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» και για ανάλογη δράση. Παρόλο που οι ΜΜΕ φαίνεται να αποτελούν την πρώτη σκέψη, τα έργα δεν είναι πάντα σύμφωνα με τα λόγια. Κατά τα προηγούμενα χρόνια, οι πολιτικοί αναφέρονται συνεχώς στις ΜΜΕ ως «ραχοκοκαλιά της οικονομίας», οι αποφάσεις και οι πολιτικές που θεσπίζουν, ωστόσο, είναι ενιαίες για όλους. Για το λόγο αυτό ξεκινά μια πρωτοβουλία «Ισχυρισμών ΜΜΕ», για να αξιολογεί τους ισχυρισμούς που γίνονται από τους φορείς λήψης αποφάσεων ως προς τα οφέλη στις προτάσεις τους για τις ΜΜΕ. Οι ισχυρισμοί ΜΜΕ θα αξιολογούν τη διεξοδική επίδοση της Δοκιμής ΜΜΕ (SME Test), την πρόβλεψη κατάλληλης μεταβατικής περιόδου και περιγραμμάτων συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, στοχευμένα μέτρα στήριξης, και την ενεργό συμμετοχή των οργανώσεων ΜΜΕ για την παροχή καθοδήγησης.

Πηγή: https://www.smeunited.eu/news/sme-washing-or-rightful-claims

Πρωτότυπο κείμενο: δελτίο Τύπου SMEunited (EN)

Μετάφραση: Άννα Χαριλόγη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η SMEunited είναι η ένωση Βιοτεχνιών και ΜΜΕ στην Ευρώπη με 66 οργανώσειςμέλη από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Η SMEunited εκπροσωπεί εθνικές διεπαγγελματικές ομοσπονδίες Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, ευρωπαϊκές κλαδικές οργανώσεις ΜΜΕ, και συνεργαζόμενα μέλη. Η SMEunited είναι αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση και Ευρωπαίος Κοινωνικός Εταίρος. Η SMEunited ήταν προηγουμένως γνωστή ως UEAPME. www.SMEunited.eu | Twitter: @SMEunited