Πίσω
04/12/2023

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η ΕΕ έχει πλέον ολοκληρώσει τη δέσμη μέτρων για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 #fitfor55
resource

Η λεγόμενη «καταλληλότητα για 55» «Fit-for-55» νομοθετική δέσμη περιλαμβάνει:  στόχους για τη μείωση των εκπομπών σε ευρύ φάσμα τομέων· στόχο για την ενίσχυση των φυσικών καταβοθρών άνθρακα· επικαιροποιημένο σύστημα εμπορίας εκπομπών για τον περιορισμό των εκπομπών, την τιμολόγηση της ρύπανσης και τη δημιουργία επενδύσεων στην πράσινη μετάβαση· κοινωνική στήριξη των πολιτών και των μικρών επιχειρήσεων· Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα για να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα εμπορεύματα καταβάλλουν ισοδύναμη τιμή ανθρακούχων εκπομπών σε στοχευμένους τομείς· επικαιροποιημένους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση· και δέσμευση για σταδιακή κατάργηση νέων ρυπογόνων οχημάτων έως το 2035. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το άρθρο «Η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την υπέρβαση των κλιματικών στόχων για το 2030», URL: https://commission.europa.eu/news/eu-track-exceed-2030-climate-targets-2023-10-09_el.