Πίσω
07/07/2023

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων – δέσμευση σε κοινούς κοινωνικούς στόχους

ioreSME
resource

Ο Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ αποτελεί σύνολο 20 αρχών για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ απολαύουν δίκαιων και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Παρόλο που δεν είναι νομικά δεσμευτικός ο πυλώνας, δρα ως πλαίσιο αναφοράς για πρωτοβουλίες πολιτικής και νομικά μέσα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en