Πίσω
27/06/2024

Παγκόσμια Ημέρα ΜΜΕ: Οι ΜΜΕ ζητούν επιχειρηματικό κανονιστικό πλαίσιο

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2024 – «Τα 24,3 εκατ. ευρωπαϊκές ΜΜΕ δημιουργούν κοινωνική και οικονομική ευημερία καθώς και συνοχή. Για να ευδοκιμήσουν και να διαδραματίσουν το ρόλο τους ως κινητήρες αλλαγής και ένταξης, οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν στις επιχειρήσεις τους και να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε κανονιστικές απαιτήσεις. Την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τις ΜΜΕ, καλούμε τους φορείς χάραξης πολιτικής να δράσουν και να μειώσουν τις κανονιστικές επιβαρύνσεις», δήλωσε ο Πρόεδρος της SMEunited, Petri Salminen.
resource

Oι ΜΜΕ είναι οι βασικοί κινητήρες της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας. Η νομοθεσία πρέπει να αντικατοπτρίζει το ζωτικό τους ρόλο στην προώθηση δίκαιης οικονομικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην κατάρτιση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, και στη μείωση των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες. «Για να στηριχθεί η συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να εφαρμόσουν την αρχή “Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις” στη νομοθετική διαδικασία, διασφαλίζοντας ότι η νομοθεσία είναι κατάλληλη για το 99,8% των ευρωπαϊκών εταιρειών», υπενθυμίζει ο Πρόεδρος της SMEunited Salminen. «Αντί να καθορίζονται εξαιρέσεις για την πλειονότητα αυτή των εταιρειών, όπως γίνεται τώρα, η νομοθεσία πρέπει να φτιάχνεται στη βάση της δυνατότητας των μικρότερων εταιρειών. Επιπλέον ρυθμίσεις και διατάξεις μπορούν στη συνέχεια να προστίθενται εάν είναι αναγκαίες αυστηρότερες απαιτήσεις λόγω μεγέθους και αντικτύπου επιχείρησης».

«Χρειάζεται επειγόντως εκτίμηση και μείωση των σωρευτικών κανονιστικών επιβαρύνσεων. Εξετάζοντας την εφαρμογή της προσέγγισης “για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση” στην Ευρώπη, αυτή ξεκάθαρα δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί η πίεση στις ΜΜΕ. Οι φορείς λήψης αποφάσεων πρέπει να υπερβούν την προσέγγιση “για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση” και να μειώσουν πραγματικά τις επιβαρύνσεις των ΜΜΕ», τόνισε ο Πρόεδρος της SMEunited, Petri Salminen. «Η υποβολή εκθέσεων και οι μηχανισμοί πιστοποίησης, που αυξήθηκαν σημαντικά με τη νομοθεσία για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, πρέπει να αναπροσαρμοστούν και να απλουστευθούν. Είναι ώρα να καταστεί αποτελεσματικό το δίκαιο και το επίκεντρο να τεθεί στην εφαρμογή και επιβολή. Η ψηφιακοποίηση, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της ΕΕ μεταξύ άλλων, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό μελλοντικό μονοπάτι για την παροχή εργαλείων συμμόρφωσης με σχετική νομοθεσία, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τις ΜΜΕ στις προσπάθειές τους ψηφιακοποίησης», είπε καταλήγοντας.

Η Παγκόσμια Ημέρα ΜΜΕ υπενθυμίζει να στηριχθούν οι προσπάθειες των ΜΜΕ για

πραγματοποίηση των επιδιώξεων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και συμβολή στην κοινωνική και οικονομική ευημερία. Στο ψήφισμά της A/RES/71/279, η Γενική Συνέλευση των ΗνωμένωνΕθνών όρισε την 27η Ιουνίου ως «Ημέρα Πολύ Μικρών, Μικρών, και Μεσαίων Επιχειρήσεων» για να αυξήσει τη δημόσια ευαισθητοποίηση ως προς την τρομερή συμβολή των πολύ μικρών, μικρών, και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΕ και ΜΜΕ) στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μάθετε περισσότερα για το τι αναμένουν οι ΜΜΕ από την επόμενη ευρωπαϊκή εντολή πολιτικής εδώ.

Πρωτότυπο κείμενο: δελτίο Τύπου SMEunited (EN) Μετάφραση: Άννα Χαριλόγη