Πίσω
30/11/2023

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων γίνεται 6!

Πάνω από 130 πρωτοβουλίες για μια δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνική Ευρώπη, γεμάτη ευκαιρίες #EUSocialRights #EUSocialPillar
resource

Οι 20 Πυλώνες αποτελούν καταλύτη για να κατευθυνθούμε σε μια πιο συμπεριληπτική και δίκαιη Ευρώπη. Διαβάστε περισσότερα για τις 20 αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, URL: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1606&langId=el