Πίσω
29/11/2022

Κάντε τη Βελτίωση της Νομοθεσίας πιο Λειτουργική για τις ΜΜΕ!

Κοινή ανάλυση της «Δοκιμής ΜΜΕ» (SME Test)
resource

Οι BusinessEurope (Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων), Eurochambres (Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων), και SMEunited (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών & ΜΜΕ) ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναλύσουν την εφαρμογή της Δοκιμής ΜΜΕ σε όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελέγχθηκαν 26 εκτιμήσεις επιπτώσεων βάσει των κατευθύνσεων βελτίωσης της νομοθεσίας της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αξιολογηθεί κατά πόσο και σε ποιο βαθμό διενεργείται η Δοκιμή ΜΜΕ, η οποία συνιστά υποχρεωτικό εργαλείο για να διασφαλίζεται κανονιστικό καθεστώς που είναι δοκιμασμένο στις ΜΜΕ. Από τα συμπεράσματα του έργου μας προκύπτει μεικτή εικόνα. Ενώ σταθερά έχει αυξηθεί η σημασία των αρχών της βελτίωσης της νομοθεσίας στις διαδικασίες εργασίας της ΕΕ κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ακόμα δεν εφαρμόζονται με συνέπεια οι κατευθύνσεις της Δοκιμής ΜΜΕ από όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Γενικός Διευθυντής της BusinessEurope, Markus J. Beyrer, είπε: «Πολύ συχνά παραβλέπονται οι επιπτώσεις και οι δαπάνες που δημιουργούνται από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πράγμα που πρέπει να βελτιωθεί σχεδιάζοντας με συνέπεια μέτρα μετριασμού βάσει άρτιων και αξιόπιστων δεδομένων. Δεν θα πρέπει να προσδιορίζονται και να μειώνονται, εάν όχι να εξαλείφονται, μόνο οι άμεσες αλλά και οι έμμεσες δαπάνες». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurochambres, Ben Butters, προσέθεσε πως: «με την επιχειρηματική εμπιστοσύνη σε όλη την Ευρώπη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, είναι 2/3 σημαντικότερο από ποτέ οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ να τηρούν την αρχή της “προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις” και να συμβάλλουν σε ένα φιλικό προς τις ΜΜΕ περιβάλλον πολιτικής».

Η Γενική Γραμματέας της SMEunited, Véronique Willems, είπε καταλήγοντας ότι «συνιστά ευθύνη κάθε Γενικής Διεύθυνσης να διενεργεί ουσιαστική Δοκιμή ΜΜΕ. Μόνο μια διεξοδική ανάλυση σε κάθε βήμα θα εγγυηθεί αναλογικούς κανόνες που δίνουν τη δυνατότητα στους/ις επιχειρηματίες να ακμάσουν». 

Κύρια ευρήματα Ελέγχου Επιδόσεων Δοκιμής ΜΜΕ:

 • Το 69% των αρχικών εκτιμήσεων επιπτώσεων (ΙAs) λαμβάνουν υπόψη εάν επηρεάζονται οι ΜΜΕ.
 • Από τις 26 πρωτοβουλίες υπό ανάλυση, οι 24 τηρούν την περίοδο 12 εβδομάδων για ανοιχτή δημόσια διαβούλευση. Παρ’ όλα αυτά, σε 16 περιπτώσεις η περίοδος συνέπεσε με περίοδο διακοπών.
 • 10 από τις 26 διαβουλεύσεις της έκθεσης ΙΑ περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες ενότητες όπου παρουσιάζονται οι απόψεις των ΜΜΕ. Απογοητευτικό αποτέλεσμα, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι ΜΜΕ επηρεάζονταν άμεσα ή έμμεσα από τις πρωτοβουλίες.
 • Οι IAs δεν δίνουν επαρκή προσοχή στον έμμεσο αντίκτυπο στις ΜΜΕ κατά την εξέταση μέτρων μετριασμού. Βάσει της ανάλυσής μας, προτείνουμε τις ακόλουθες συστάσεις για να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση Βελτίωσης της Νομοθεσίας πράγματι οδηγεί σε καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ:
 • Σύμφωνα με την αρχή «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις», οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να αναλογίζονται τις ανάγκες των ΜΜΕ σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας ΙΑ. Πράγμα που θα μπορούσε να γίνει συστηματικά, προβλέποντας πιο συμπεριληπτική ενεργό συμμετοχή των φορέων ΜΜΕ. 3/3
 • Οι IAs θα πρέπει να αφιερώνουν κεφάλαια σε διεξοδική αξιολόγηση του αντικτύπου στις ΜΜΕ για να συγκεντρώνονται αυτές οι πληροφορίες με σαφή και διαφανή τρόπο.
 • Στις IAs θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση των διαφορετικών τάξεων μεγέθους των ΜΜΕ (πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες) για να δίνεται η δυνατότητα πιο λεπτής και στοχευμένης αξιολόγησης του αντικτύπου κάθε πρωτοβουλίας.
 • Οι IAs πρέπει να αξιολογούν την έμμεση επίδραση των πολιτικών, να υπερβαίνουν συνεπώς την αξιολόγηση μόνο της άμεσης επίδρασης μιας πολιτικής. Για να παραθέσουμε τα λόγια της Ρυθμιστικής Αρχής Ελέγχου, οι προτάσεις πρέπει «να διερευνούν τις ακούσιες επιπτώσεις […] στις ΜΜΕ».

  Η Δοκιμή ΜΜΕ, που στηρίζεται στη λογική της αρχής «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» την οποία σωστά προσυπογράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τη στιγμή που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εντεινόμενες οικονομικές προκλήσεις και αβεβαιότητα, είναι σημαντικό να ακολουθηθεί προσέγγιση νομοθέτησης που εξυπηρετεί το σκοπό της και είναι αναλογική. Ο Έλεγχος Επιδόσεων της Δοκιμής ΜΜΕ «Προς Λειτουργικότερη Βελτίωση της Νομοθεσίας για τις ΜΜΕ» παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης ΜΜΕ 2022 στην Πράγα.

  Για την πλήρη έκθεση, βλ. URL: https://www.smeunited.eu/admin/storage/smeunited/20221129-smetest-final-report.pdf. Πηγή: https://www.smeunited.eu/news/make-better-regulation-work-better-for-smes-ajoint-analysis-of-the-sme-test

  Μετάφραση: Άννα Χαριλόγη