Ετήσιες εκθέσεις 

Η εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν ως βασικό στόχο τη συστηματική αποτύπωση και εξέταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι μικρές επιχειρήσεις καθώς επίσης και τη παρακολούθηση ειδικών θεμάτων που άπτονται της σφαίρας ενδιαφέροντος τους. Οι εκθέσεις, επιπρόσθετα, παραθέτουν και αναλύουν δευτερογενή και πρωτογενή ποσοτικά στοιχεία, ενώ αναπτύσσουν θέματα όπως π.χ. το αποτύπωμα της οικονομικής κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, κ.α.

Η επιστημονική μεθοδολογία που ακολουθείται για τη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους καθώς και ευρήματα, αποτελέσματα και πορίσματα επιμέρους θεματικών μελετών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και ειδικές έρευνες ερωτηματολογίου αποκλειστικά για επιλεγμένα θέματα στα οποία εστιάζει η κάθε ετήσια έρευνα – έκθεση. Η συλλογή δεδομένων βάσει των οποίων γίνεται η συστηματική παρακολούθηση των ανωτέρω θεμάτων γίνεται από διάφορες πηγές, όπως η ΕΛΣΤΑΤ, η Eurostat, ο ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα κ.α. Για όσα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα δευτερογενώς και η συλλογή τους κρίνεται κρίσιμη, αυτά συλλέγονται μέσα από τα ερωτηματολόγια της έρευνας για την ετήσια έκθεση.

Η Έκθεση του 2019, ως πρώτη έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είχε ως ειδικό θέματα τις επιπτώσεις της δεκαετούς κρίσης στην ελληνική οικονομία και στο επιχειρηματικό περιβάλλον των ΜμΕ, η έκθεση του 2020 είχε ως ειδικό θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις μικρές επιχειρήσεις, η έκθεση του 2021 τον αντίκτυπο της πανδημίας στις επιχειρήσεις, ενώ η έκθεση του 2022 είναι υπό σχεδιασμό.

resource
resource
resource
resource
resource