Εργασία

Ασφάλεια & υγιεινή
Πολιτικές απασχόλησης
Ασφαλιστικό
Εργασιακές σχέσεις

Οι εργασιακές σχέσεις και το σύστημα κοινωνική ασφάλισης αποτελούν βασικά συστατικά του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και ως εκ τούτου βρίσ...

resource
Δελτία Τύπου

29/03/2024

Αύξηση κατώτατου μισθού

Εργασία

resource
resource

Εργασία

Ασφάλεια & υγιεινή
Πολιτικές απασχόλησης
Ασφαλιστικό
Εργασιακές σχέσεις
resource

Αύξηση κατώτατου μισθού

resource

Τεχνητή Νοημοσύνη: Δουλειές σε απόσυρση ή ευκαιρία για πρόοδο;

19/03/2024
resource

Στόχος η δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας στους χώρους εργασίας

07/03/2024

Ποιος είναι ο προβληματισμός

Η ελληνική οικονομία, τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια, διανύει μια παρατεταμένη περίοδο διαδοχικών κρίσεων. Τη δεκαετή δημοσιονομική κρίση ακολούθησε η υγειονομική και εσχάτως η ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Το διάστημα αυτό συντελέστηκαν σοβαρές μεταβολές, τόσο στις εργασιακές σχέσεις όσο και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που δεν προέκυψαν μετά από ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, καθώς ο θεσμικός ρόλος των κοινωνικών εταίρων υποβαθμίστηκε με σειρά παρεμβάσεων. Οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις περιορίστηκαν, με αποκορύφωμα την παρέμβαση στο σύστημα διαμόρφωσης μισθών, που συντελέστηκε κυρίως με τη αφαίρεση της δυνατότητας των κοινωνικών εταίρων να καθορίζουν τον κατώτατο μισθό μέσω της ΕΓΣΣΕ. Πλέον αυτών, η πανδημική κρίση, εκτός από τις οικονομικές και κοινωνικές της συνέπειες, λειτούργησε και ως ψηφιακός επιταχυντής. Η εκτεταμένη χρήση της τηλεργασίας και η διαμόρφωση ενός νέου εργασιακού περιβάλλοντος, η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ανάπτυξη της οικονομίας των ψηφιακών πλατφορμών αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα των μεταβολών που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έχουν δημιουργήσει ένα νέο πεδίο που απαιτεί συστηματική παρακολούθηση και ρύθμιση.

Η παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ

icon
Εργασιακές Σχέσεις

Πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ ήταν και παραμένει η ανάγκη επαναφοράς του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), , η οποία και διέπει σε έναν μεγάλο βαθμό τις εργασιακές σχέσεις. Η αύξηση του κατώτατου μισθού δε θα πρέπει να είναι αντικείμενο μονομερούς απόφασης της κυβέρνησης. Και τούτο, διότι οι μισθολογικές αυξήσεις δε μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένες από τις δυνατότητες της πραγματικής οικονομίας, που σημαίνει ότι η συζήτηση για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού θα πρέπει να αποτελέσει προϊόν συλλογικής διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων. Ο μηχανισμός καθορισμού του κατώτατου μισθού (ν.4172/2013), από  τον οποίον ουσιαστικά αντικαταστάθηκε ο κοινωνικός διάλογος, θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμος υπό την προϋπόθεση ότι θα αποτελούσε εργαλείο στα χέρια των κοινωνικών εταίρων. Επιπλέον και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσιμοι παράγοντες του κόστους και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δε δύνανται να προσδιοριστούν και να ρυθμιστούν στο σύνολό τους από τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά εξαρτώνται ευθέως από την εκάστοτε κυβερνητική–κρατική πολιτική, θα μπορούσε ο κοινωνικός διάλογος που διεξάγεται για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού να συμπεριλαμβάνει και την κυβέρνηση ως ισότιμο εταίρο, μετατρέποντάς τον από διμερή σε τριμερή. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από το μισθολογικό κατώφλι, θα δινόταν η δυνατότητα να συζητηθούν και ζητήματα μείζονος σημασίας, όπως για παράδειγμα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και η φορολογική πολιτική, γεφυρώνοντας παράλληλα το χάσμα, που διευρύνθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, ανάμεσα στην Πολιτεία και τους παραγωγικούς φορείς, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον κοινωνικό διάλογο, ως βασική αρχή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Μέσα στα διαχρονικά αιτήματα της Συνομοσπονδίας είναι η κωδικοποίηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως και η ουσιαστική ενεργοποίηση και διεύρυνση των παροχών που προβλέπονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς του πρώην ΟΑΕΕ (Ανεργίας, Επαγγελματικής Εστίας) που διατηρούνται στον πρώην ΟΑΕΔ.

Πολιτικές απασχόλησης

Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των κοινωνικών εταίρων, με την αποκατάσταση της θέσης τους στα θεσμικά όργανα υλοποίησης των πολιτικών απασχόλησης, καθώς και της δυνατότητάς τους να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των σχετικών πολιτικών. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας άρτιας θεσμικής οικογενειακής πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος κρίνεται σήμερα απαραίτητη όσο ποτέ. 

Ασφαλιστικό

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των εισροών στο ασφαλιστικό σύστημα και παράλληλα διευθέτησης του υψηλού αριθμού των μικρών και πολύ επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς τον πρώην ΟΑΕΕ (1 στις 4 με βάση την τελευταία έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), είναι απολύτως αναγκαίο ένα διαρκές, πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στη λογική «παγώματος» της οφειλής και μεταφοράς της σε μεταγενέστερη φάση του ασφαλιστικού βίου είτε για εξαγορά είτε για αφαίρεσή του από τον ασφαλιστικό χρόνο. Εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αποτελεί και η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης μέσω της αύξησης της απασχόλησης, η οποία συνεπάγεται παράλληλα και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτελεί, επίσης, σημαντικό αίτημα η αποκατάσταση της αυτοτελούς εκπροσώπησης της ΓΣΕΒΕΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικητικές Επιτροπές του e-ΕΦΚΑ, ώστε οι εκπρόσωποι εργαζομένων, εργοδοτών και ελευθέρων επαγγελματιών-αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι χρηματοδοτούν το ΣΚΑ και παράλληλα αποτελούν και τους δικαιούχους, να έχουν δικαίωμα ενεργού συμμετοχής στα όργανα διοίκησης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου του e-ΕΦΚΑ. 

Ασφάλεια και Υγιεινή

Ενίσχυση της γνώσης, τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων για τη διασφάλιση ενός πλήρως ασφαλούς και αποτελεσματικού περιβάλλοντος εργασίας και επιχειρηματικής δράσης. Η εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας δεν αποτελεί μόνο κρίσιμο συστατικό της εύρυθμης λειτουργίας της εκάστοτε μονάδας αλλά παράλληλα είναι δείκτης κοινωνικής ευαισθησίας, εταιρικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Φορολογικό

Η Συνομοσπονδία κινείται πάντα στη λογική εφαρμογή ενός βιώσιμου, δίκαιου και σταθερού φορολογικού καθεστώτος που θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της μικρής επιχειρηματικότητας και θα δίνει δυνατότητες επέκτασης της.

Αδειοδότηση

Η ΓΣΕΒΕΕ είναι πάντα παρούσα στις εργασίες αλλά και στην παρακολούθηση του πλαισίου  που σχετίζονται με την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, έχοντας πάντα ως γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία και εξέλιξη της επιχειρηματικότητας καθώς και τη διασφάλιση κανόνων ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος

Διαβάστε σε αυτή την κατηγορία:

Φίλτρα

Θέμα

Όλα
Ασφάλεια & υγιεινή
Πολιτικές απασχόλησης
Ασφαλιστικό
Εργασιακές σχέσεις

Τύπος Περιεχομένου

Όλα
Δελτία Τύπου
Δημοσιεύσεις
Βίντεο
Podcast
Νέα Ανακοινώσεις
Γεγονότα
resource
Δελτία Τύπου

29/03/2024

Αύξηση κατώτατου μισθού

Εργασία

resource
resource
resource