Πίσω
29/03/2023

Παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν τα Επιχειρηματικά Πάρκα

resource

Την πρότασή της για τα επιχειρηματικά πάρκα και τις παρατηρήσεις της στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο  της Κυβέρνησης , με θέμα «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις»,  που συζητείται στη Βουλή  και  περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων, αρμοδιότητας διαφόρων υπουργείων κατέθεσε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά  η πρόταση της  να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο ώστε να διευθετηθεί ένα σοβαρό ζήτημα που άπτεται της διασφάλισης έκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου.

Ειδικότερα προτείνει: η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν. 4982/2022 να αντικατασταθεί με τα ακόλουθα: Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Δ.Ε.Π.) έχει διασφαλίσει το σύνολο της αιτούμενης έκτασης όπου ιδρύεται το Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.). Ως διασφάλιση της έκτασης νοείται η κυριότητα της ΕΑΝΕΠ ή η συναίνεση των ιδιοκτητών γης για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου και επί της τεχνοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας - βιωσιμότητας και του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι ιδιοκτήτες γης εντός της αιτούμενης έκτασης δύνανται να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Α.Δ.Ε.Π, εισφέροντας ως συμμετοχή τους την ιδιοκτησία γης τους και λαμβάνοντας τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στην αξία της ιδιοκτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).

'Όπως σημειώνει στο υπόμνημα  της  προς την Κυβέρνηση, η ΓΣΕΒΕΕ, “θεωρώντας ότι θα προβείτε στην ως άνω προσθήκη- τροποποίηση το άρθρο 8 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου θα διαμορφωθεί ως εξής:

 Άρθρο 8

Διασφάλιση έκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου – Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου -Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 8, παρ. 1 και 5 του άρθρου 9, παρ. 1 άρθρου 17 και παρ. 3 άρθρου 25 του Νόμου 4982/2022 “1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4982/2022 (Α΄195) περί διασφάλισης έκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου διαμορφώνεται ως εξής:

1. Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Δ.Ε.Π.) έχει διασφαλίσει το σύνολο της αιτούμενης έκτασης όπου ιδρύεται το Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.). Ως διασφάλιση της έκτασης νοείται η κυριότητα της ΕΑΝΕΠ ή η συναίνεση των ιδιοκτητών γης για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου και επί της τεχνοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας - βιωσιμότητας και του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι ιδιοκτήτες γης εντός της αιτούμενης έκτασης δύνανται να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Α.Δ.Ε.Π, εισφέροντας ως συμμετοχή τους την ιδιοκτησία γης τους και λαμβάνοντας τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στην αξία της ιδιοκτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).”

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4982/2022 (Α΄195) περί χωροθέτησης Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.), προστίθεται έκτο εδάφιο, περί συνυπολογισμού των κοινόχρηστων εκτάσεων για τη διασφάλιση της απαιτούμενης έκτασης, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Η έκταση στην οποία δημιουργείται το Ε.Π. μπορεί να τέμνεται από υδατορέματα, κάθε κατηγορίας οδικά δίκτυα, φυσικά εμπόδια, σιδηροδρομικά δίκτυα και τεχνικά έργα, εφόσον πληρούνται η λειτουργική συνέχεια της έκτασης και η ασφάλεια της κυκλοφορίας, χωρίς αυτά να συνιστούν κατάτμηση του Ε.Π.. Η ευθύνη συντήρησης των οδικών δικτύων παραμένει στον οικείο φορέα. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης των οικοπέδων μέσω γεφύρωσης των υδατορεμάτων ή των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων ή ενοποίησης των οικοπέδων με κατάλληλο τεχνικό έργο. Τα έργα λειτουργικής ενοποίησης πραγματοποιούνται με δαπάνη της Ε.Α.Δ.Ε.Π., μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. Δημοτικοί, κοινοτικοί και αγροτικοί δρόμοι, εφόσον κρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η διατήρησή τους δεν είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του κοινού μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση του Ε.Π.. Οι εκτάσεις της παρούσας συνυπολογίζονται για τη διασφάλιση της έκτασης του άρθρου 8 υπέρ της Ε.Α.Δ.Ε.Π..».

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4982/2022, περί μεταβολών και επέκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου,

α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η έκταση να υπολογίζεται επί της αιτούμενης προς επέκταση και όχι επί της συνολικής έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου,

β) προστίθεται τρίτο εδάφιο για την προστασία των δασικών εκτάσεων, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

 «1. Η μεταβολή των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.), καθώς και των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας του, μετά από την έγκριση ανάπτυξής του, επιτρέπεται με κοινή απόφαση των 13 Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, με την προϋπόθεση ότι οι υφιστάμενες χρήσεις γης δεν απαγορεύουν την επέκταση ή μεταβολή της έκτασης του Ε.Π.. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσοστά για τη διασφάλιση της έκτασης υπολογίζονται επί της αιτούμενης προς επέκταση έκτασης του Ε.Π.. Επί των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα εφαρμόζονται οι προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4982/2022, περί παροχής υπηρεσιών, η περ. β) περί του συντελεστή χρέωσης των ανταποδοτικών τελών στις επιχειρήσεις του Επιχειρηματικού Πάρκου, αντικαθίσταται, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Αν η Ε.Α.Δ.Ε.Π. ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα και για τις διαχειριστικές χρήσεις στις οποίες αφορά η δήλωση:

α) ο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού απέχει από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στα όρια του Ε.Π. Και, αντίστοιχα, από την επιβολή των ανταποδοτικών τελών,

 β) το συνολικό ποσό που χρεώνει η Ε.Α.Δ.Ε.Π. για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες της παρ. 1 δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο συνολικό ποσό που χρέωνε ο Ο.Τ.Α. κατά το προηγούμενο έτος της υποβολής της δήλωσης της παρ. 2 και οι δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών επιμερίζονται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις με τους κανόνες επιμερισμού των κοινοχρήστων δαπανών που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας,

γ) η Ε.Α.Δ.Ε.Π. εισπράττει τα ανταποδοτικά τέλη:

γα) είτε απευθείας από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, μαζί με την τιμολόγηση των λοιπών κοινοχρήστων δαπανών. Σε αυτήν την περίπτωση η Ε.Α.Δ.Ε.Π. τιμολογεί και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού των τελών το οποίο, εφόσον εισπράττει, αποδίδει στον οικείο Ο.Τ.Α.,

γβ) είτε μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων και διαδικασιών που εφαρμόζονται για τους Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το ποσό που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταβαλλόμενων τελών επαρκεί για να καλύψει το κόστος της παροχής των ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Ε.Α.Δ.Ε.Π., το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) των καταβαλλόμενων τελών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α.. Και στις δύο προαναφερόμενες υποπεριπτώσεις είσπραξης των ανταποδοτικών τελών, το ποσό που αποδίδει η Ε.Α.Δ.Ε.Π. στον Ο.Τ.Α. λογίζεται ως αντισταθμιστικό όφελος του Ο.Τ.Α. για τη λειτουργία του Ε.Π. εντός των διοικητικών του ορίων,

δ) στην περίπτωση είσπραξης ανταποδοτικών τελών μέσω λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα ανταποδοτικά τέλη αποδίδονται απευθείας από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με κατάθεσή του στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Δ.Ε.Π. που έχει γνωστοποιηθεί με τη δήλωση της παρ. 2.».

Η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει επίσης ότι η επεξεργασία, συζήτηση και ψήφιση του συγκεκριμένου σχέδιο νόμου, το οποίο αποτελεί επί της ουσίας ένα πολυνομοσχέδιο, συντελείται για μια ακόμη φορά εντός ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, που ελάχιστα περιθώρια αφήνει για σημαντικές τροποποιήσεις.“Θεωρούμε ότι η επεξεργασία, συζήτηση και ψήφιση των νομοθετημάτων που σε αρκετές περιπτώσεις συνεχίζει να γίνεται με διαδικασίες που παραπέμπουν στην πρόσφατη δεκαετή μνημονιακή περίοδο δεν ενισχύουν τους θεσμούς και τη δημοκρατία μας. Επανειλημμένως έχουμε εκφράσει την άποψη ότι μετά την οδυνηρή μνημονιακή περίοδο οι εθνικοί στόχοι, εκτός από την επιστροφή στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και την επιστροφή στην θεσμική κανονικότητα. Παρακαλούμε να το λάβετε υπόψη για τις επόμενες συνεδριάσεις της επιτροπής".