Πίσω
28/03/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου στην Πάτρα ιδιοκτησίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται επί της οδού Αράτου 21 στην Πάτρα, σε εταιρείες με δυνατότητα υπεκμίσθωσης.
resource

Η ΓΣΕΒΕΕ προκειμένου να προβεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32/2023 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της, στην εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Αράτου 21 στη Πάτρακαι ειδικότερα:

3ου, 4ου , 5ου & 6ου ορόφου επιφάνειας 214,71 τ.μ. έκαστος και συνολικής επιφάνειας 858,84 τ.μ.,

καλεί τους ενδιαφερόμενους (εταιρείες) να υποβάλουν προσφορά για την μίσθωση όλων των ορόφων με δυνατότητα υπομίσθωσης του μισθίου.

Το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο εκμισθώνεται στην πραγματική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα (ως έχει) και τυχόν εργασίες επισκευής, ανακαίνισης ή διαμόρφωσης βαρύνουν τον μισθωτή.

Σε περίπτωση προσφοράς από μεσιτικό γραφείο το κόστος των διαφημιστικών καταχωρήσεων, έντυπων (εφημερίδες, περιοδικά) ή ηλεκτρονικών (διαδίκτυο), βαρύνει αποκλειστικά το μεσιτικό γραφείο. Η αμοιβή του μεσιτικού γραφείου  θα γίνει μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξει προσφορά μίσθωσης από υποψήφιο μισθωτή - εταιρεία (διά του μεσιτικού γραφείου), την οποία τα όργανα Διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ, με απόφασή τους θα κρίνουν συμφέρουσα, εγκρίνοντας την εκμίσθωση του ακινήτου στον υποψήφιο.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΑΤΟΥ 21, ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» είτε αυτοπροσώπως, στη ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 6ος όροφος – Γραφείο Προέδρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.,  είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές με αποδέκτη: ΓΣΕΒΕΕ, Γραφείο Προέδρου, Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 10433 Αθήνα, μέχρι την Δευτέρα 15-04-2024.

Τηλέφωνο επικοινωνίας; 6948236252