Μέλη

Χρήσιμες πληροφορίες

Καταστατικό ΓΣΕΒΕΕ

Νόμος 1712 / 1987

Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις.

Καταστατικό Ομοσπονδίας - Υπόδειγμα

Καταστατικό Σωματείου - Υπόδειγμα

Έντυπα Εκλογών Ομοσπονδίας

 1. Πρακτικό των αρχαιρεσιών των Οργάνων της Ομοσπονδίας. ( Γνήσιο αντίγραφο θεωρημένο από τον αρμόδιο Γραμματέα του Πρωτοδικείου).
 2. Αντίγραφο της πράξης ορισμού του Δικαστικού αντιπροσώπου για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και την διενέργεια των αρχαιρεσιών (δικηγόρου).
 3. Πρακτικό της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των αρχαιρεσιών.
 4. Τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και απαραιτήτως για την εγκυρότητά τους από τον Πρόεδρο αυτής Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
  A΄ πρωτόκολλο ψηφοφορίας Ομοσπονδίας
  Β' πρωτόκολλο ψηφοφορίας Ομοσπονδίας
 5. Πρακτικό Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας.
 6. Κατάσταση παρουσίας Γενικής Συνέλευσης Ομοσπονδίας
 7. Μητρώο μελών της Ομοσπονδίας,
 8. Πίνακας μελών Δ.Σ. και αντιπροσώπων με πλήρη στοιχεία ( δ/νσεις και τηλέφωνα), καθώς και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα.

9.Καταστατικό της Ομοσπονδίας με τις τυχόν τροποποιήσεις του.

Έντυπα Εκλογών Σωματείου

 1. Πρακτικό των αρχαιρεσιών του Σωματείου. ( Γνήσιο αντίγραφο θεωρημένο από τον αρμόδιο Γραμματέα του Πρωτοδικείου).
 2. .Αντίγραφο της πράξης ορισμού του Δικαστικού αντιπροσώπου για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και την διενέργεια των αρχαιρεσιών (δικηγόρου)
 3. Πρακτικό της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των αρχαιρεσιών.
 4. .Τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και απαραιτήτως για την εγκυρότητά τους από τον Πρόεδρο αυτής Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
  A' Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας
  Β' Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας
 5. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης από το οποίο προκύπτει η επιλογή της Κύριας και Δεύτερης Ομοσπονδίας.
 6. Κατάσταση παρουσίας Γεν. Συνέλευσης σωματείου
 7. Μητρώο μελών του σωματείου που θα περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ για κάθε μέλος τα παρακάτω στοιχεία:
  Όνομα – Επώνυμο – Όνομα πατρός
  Διεύθυνση
  Επάγγελμα
  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
  Γενικό Εμπορικό Μητρώο
 8. Πίνακας μελών Δ.Σ. και αντιπροσώπων με πλήρη στοιχεία ( δ/νσεις και τηλέφωνα), καθώς και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα.

9.Καταστατικό του σωματείου με τις τυχόν τροποποιήσεις του.