Κατάρτιση & δεξιότητες

Εκπαιδευτικό σύστημα
Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας
Εκπαίδευση και κατάρτιση ενήλικων
Δεξιότητες

Oι μεγάλοι μετασχηματισμοί - 4η Βιομηχανική Επανάσταση, ενεργειακή κρίση, ένταση διεθνούς ανταγωνισμού - επηρεάζουν δραματικά τον κόσμο της εργασίας και το μέλλον του, τις δεξιότητες και τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατάρτιση & δεξιότητες

Εκπαιδευτικό σύστημα
Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας
Εκπαίδευση και κατάρτιση ενήλικων
Δεξιότητες
resource

Αναγκαίες οι άμεσες και τολμηρές διορθωτικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

22/03/2024
resource

4 στους 10 ενήλικες στην ΕΕ δεν έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες

18/10/2023
resource

Συνάντηση εργασίας ΓΣΕΒΕΕ και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

16/10/2023

Ποιος είναι ο προβληματισμός

Οι δεξιότητες, οι σχετικές με αυτές πολιτικές, ο ρόλος και η σημασία της κατάρτισης στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, η μάθηση στον χώρο εργασίας αλλά και ο ευρύτερος δημόσιος διάλογος αναφορικά με την αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας ή/και την υπερειδίκευση των εργαζομένων, έχουν βρεθεί, με ενισχυόμενη ένταση τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κυβερνήσεων, οργανισμών αλλά και πληθώρας διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω πεδίο. Πρόκειται για ενδιαφέρον το οποίο συνάδει εν πολλοίς με την παραδοχή πως η καλλιέργεια δεξιοτήτων συνοδεύεται από πολλά οφέλη για τους ίδιους τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ αλλά και την κοινωνία και την οικονομία στο σύνολό τους. Εν τέλει, γιατί μιλάμε, όταν μιλάμε για τις δεξιότητες, που τις καθιστά τόσο χρήσιμες και επιβεβλημένες; Ουσιαστικά μιλάμε για τη σχέση που διατηρούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση, την αγορά εργασίας, την οικονομία και το παραγωγικό σύστημα εν γένει, και τους τρόπους που τα άτομα και οι διάφορες κοινωνικές ομάδες, ανάλογα με τα μέσα και τα εργαλεία που κατέχουν, συμμετέχουν – με όρους ένταξης ή αποκλεισμού – σε αυτά, διαμορφώνουν τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και τα «κέρδη» τους και προσδιορίζονται σε επίπεδο «ταυτότητας», στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατόν.

Η παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ κατανοεί τη σημασία και τον ρόλο της κατάρτισης, ειδικά της συνεχιζόμενης, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα και ειδικά των εργαζομένων στις ΜΜΕ αλλά και των ίδιων των εργοδοτών και των αυτοαπασχολουμένων, και τη συμβολή της στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει προτάσεις πολιτικής βασισμένες στη σύγχρονη γνώση και έρευνα (evidence based approach) στο πεδίο και συμμετέχει με επάρκεια στον κοινωνικό διάλογο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η βασική στόχευση του ενδιαφέροντος επικεντρώνεται στους ακόλουθους βασικούς άξονες.

icon
Κατάρτιση

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, με έμφαση στους τομείς της πράσινης οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων, διαμορφώνοντας και αξιοποιώντας καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, σύγχρονες μορφές και μέσα κατάρτισης και εκπαιδευτικά εγχειρίδια και εργαλεία. Στόχος η παροχή και εξασφάλιση ποιοτικής κατάρτισης σε όλες τις μορφές της (σύγχρονη / ασύγχρονη, διά ζώσης/ψηφιακή).

Οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον

Συστηματική μελέτη του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της χώρας, εντός των οποίων λειτουργεί το πεδίο του εκπαιδευτικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), για την καλύτερη κατανόησή τους και με στόχο τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής για τη βελτίωσή τους.

Δεξιότητες

Εξειδικευμένη μελέτη κλάδων και επαγγελμάτων για την κατανόηση των επιπτώσεων των οικονομικών και κοινωνικών μετασχηματισμών, αποσκοπώντας στην πρόβλεψη των αλλαγών και των τάσεων με στόχο τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Παράλληλα, ενίσχυση συνεργειών και υλοποίηση κοινών δράσεων με τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς της πολιτείας για την προαγωγή του διαλόγου στο πεδίο της αναβάθμισης δεξιοτήτων και της κατάρτισης. Βασική παράμετρος αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της των δεξιοτήτων μέσω της παραγωγής μελετών και της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά fora.

Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας

Υποστήριξη των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολουμένων στην ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση δράσεων εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας. Η εκπαίδευση στον χώρο εργασίας αποτελεί  σημαντικό εργαλείο για τη μακροπρόθεσμη αναβάθμιση των επιχειρήσεων, καθώς συμβάλλει στην εξομάλυνση του χάσματος που δημιουργείται μεταξύ των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται μέσω της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.