Θεσμική Δραστηριότητα

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.):

• Συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της σε σημαντικές επιτροπές, φορείς και οργανισμούς. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Εργατική Εστία, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), οι Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η Εθνική Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας, αποτελούν μια ενδεικτική αναφορά του συνόλου τωνσχετικών επιτροπών, οργανισμών και  φορέων. 

• Παρεμβαίνει προβάλλοντας τις θέσεις της και γνωμοδοτεί για Νόμους, Εγκυκλίους και Διατάγματα.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2011 13:16

Εμφανίσεις: 9495