Ενημέρωση - Πληροφόρηση

Η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δραστηριότητες Ενημέρωσης και  Πληροφόρησης προς τους συνδικαλιστικούς φορείς και τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις:

• Λειτουργεί Τμήμα Τεκμηρίωσης θεμάτων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υποστήριξης των θέσεων και συμφερόντων των επαγγελματοβιοτεχνών.

• Επικοινωνεί συστηματικά με τους συνδικαλιστικούς φορείς – μέλη ενημερώνοντας για θέματα που ενδιαφέρουν τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

• Προβάλλει τις διεκδικήσεις, τις απόψεις και τα θέματα διαλόγου μέσα από την ηλεκτρονική της πύλη.