Προεδρείο

Συγκρότηση

Το Προεδρείο αποτελείται από δεκατρία μέλη, τον Πρόεδρο και τρεις κατά σειρά Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα και τον  Αναπληρωτή  Γενικό Γραμματέα,  τον Ταμία και  τον Αναπληρωτή Ταμία, και πέντε Μέλη Προεδρείου.

Η εκλογή των μελών του γίνεται με απλή αναλογική και η θητεία τους διαρκεί τρία χρόνια. Το Προεδρείο συγκροτείται σε σώμα με εκλογή των μελών του στις αντίστοιχες θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου  κ.τ.λ. από το Δ.Σ.

Το Προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων.

Αρμοδιότητες

Το Προεδρείο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας, σε ημερομηνία που καθορίζεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, με συγκεκριμένα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

• Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

• Αποφασίζει για θέματα εκμισθώσεως των ακινήτων της ΓΣΕΒΕΕ, τον καθορισμό των μισθωμάτων και των λοιπών όρων των μισθώσεων.

• Καθορίζει τους όρους σε κάθε φύσης Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που αφορούν προσωπικό Επαγγελματοβιοτεχνικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων εν γένει και συμβάλλεται η Συνομοσπονδία. Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πριν από την υπογραφή της από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα θέτει υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Αποφασίζει για κάθε επείγον θέμα που απαιτεί άμεση ενέργεια. Η απόφαση τίθεται υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως προσεχή συνεδρία του.

• Παίρνει μέτρα για την ταχεία υλοποίηση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων.

• Το Προεδρείο έχει και όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η σύνθεση του Προεδρείου της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος  Καββαθάς Γεώργιος
Α' Αντιπρόεδρος  Βαργιάμης Δημήτριος
Β' Αντιπρόεδρος  Βαφειαδάκης Ιωάννης
Γ' Αντιπρόεδρος  Αγγελάκης Ευάγγελος
Γενικός Γραμματέας  Νικολόπουλος Αθανάσιος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Παγιάτης Θεόφιλος
Ταμίας  Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος
Αν. Ταμίας  Μουστάκας Δημήτρης
Μέλος Προεδρείου Βιτάλης Δημήτρης
Μέλος Προεδρείου Γιακουμάκης Γεώεργιος
Μέλος Προεδρείου  Κουράσης Γεώργιος
Μέλος Προεδρείου  Μαμάης Βασίλης
Μέλος Προεδρείου  Παπαϊωάννου Ανδρέας

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 15:30

Εμφανίσεις: 14393