Προεδρείο

Συγκρότηση

Το Προεδρείο αποτελείται από δεκατρία μέλη, τον Πρόεδρο και πέντε κατά σειρά Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και ένα  Αναπληρωτή  Γενικού Γραμματέα,  τον Ταμία και  έναν Αναπληρωτή Ταμία, και τρία Μέλη Προεδρείου.

Η εκλογή των μελών του γίνεται με απλή αναλογική και η θητεία τους διαρκεί τρία χρόνια. Το Προεδρείο συγκροτείται σε σώμα με εκλογή των μελών του στις αντίστοιχες θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου  κ.τ.λ. από το Δ.Σ.

Το Προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων.

Αρμοδιότητες

Το Προεδρείο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας, σε ημερομηνία που καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, με συγκεκριμένα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

• Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

• Αποφασίζει για θέματα εκμισθώσεως των ακινήτων της ΓΣΕΒΕΕ, τον καθορισμό των μισθωμάτων και των λοιπών όρων των μισθώσεων.

• Καθορίζει τους όρους σε κάθε φύσης Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που αφορούν προσωπικό Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπορικών Επιχειρήσεων εν γένει και συμβάλλεται η Συνομοσπονδία. Την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πριν από την υπογραφή της από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα θέτει υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Αποφασίζει για κάθε επείγον θέμα που απαιτεί άμεση ενέργεια. Η απόφαση τίθεται υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως προσεχή συνεδρία του.

• Παίρνει μέτρα για την ταχεία υλοποίηση των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένων αποφάσεων.

• Το Προεδρείο έχει και όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η σύνθεση του Προεδρείου της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος  Καββαθάς Γεώργιος
Α' Αντιπρόεδρος  Βαργιάμης Δημήτριος
Β' Αντιπρόεδρος  Ασμάτογλου Γεώργιος
Γ' Αντιπρόεδρος  Αγγελάκης Ευάγγελος
Δ' Αντιπρόεδρος  Λεκάκης Χαράλαμπος
Ε' Αντιπρόεδρος  Μπέλλας Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας  Κουράσης Γεώργιος
Ταμίας  Νάζος Ανδρέας
Αν. Ταμίας  Μουστάκας Δημήτριος
Μέλος Προεδρείου  Καλαμπαλίκης Αθανάσιος
Μέλος Προεδρείου  Μαμάης Βασίλης
Μέλος Προεδρείου  Παπαϊωάννου Ανδρέας
Μέλος Προεδρείου  Τοπτσίδης Κυριάκος

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2017 10:40

Εμφανίσεις: 12397