Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Κουράση σε ημερίδα της ΓΣΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία και το ρόλο του κοινωνικού διαλόγου

Αθήνα, 12-03-2014

Αγαπητές, αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Χαιρετίζω τη σημερινή σημαντική συνάντηση με μια επισήμανση:

Είναι γεγονός ότι ο κοινωνικός διάλογος κατά τα τελευταία χρόνια δέχθηκε καίρια πλήγματα ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων παρεμβάσεων σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και ως αποτέλεσμα των υφιστάμενων δυσμενών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.

Στο πλαίσιο αυτό, η δράση που έχουμε από κοινού αναλάβει οι θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, για την αναβάθμιση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού διαλόγου, αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία.

Δίχως άλλο αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον και τη βούληση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών για την ενίσχυση του ρόλου των συνδικαλιστικών φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων, σε ζητήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων.  

Δεν θα πρέπει άλλωστε να παραλείψουμε να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της τελευταίας ΕΓΣΣΕ του 2014. Παράλληλα, η συμμετοχή στο συγκεκριμένο Έργο ενός υπερεθνικού Οργανισμού όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, απεικονίζει τη βούληση των κοινωνικών εταίρων να αντλήσουν την πλέον αξιόπιστη τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο εγχείρημα. 

Οι δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινής αυτής προσπάθειας συνιστούν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν σε κεντρικά θέματα του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου. Οι κλαδικές συμβάσεις, ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου σε ζητήματα καταπολέμησης διακρίσεων στους χώρους εργασίας, τα ολοένα και πιο σημαντικά ζητήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και η ίδια η φύση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποτελούν αναμφίβολα πολύ σημαντικά θέματα στα οποία οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει και οφείλουν να έχουν ξεκάθαρες θέσεις και ενεργό παρουσία. Διακηρυγμένος άλλωστε στόχος της κοινής μας, αυτής, πρωτοβουλίας αποτελεί η διαμόρφωση τόσο της ατζέντας όσο και ενός πλαισίου προτάσεων οι οποίες θα μπορέσουν να προωθηθούν προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, αλλά και να ενταχθούν στα κείμενα των κοινωνικών εταίρων και ιδίως στην ΕΓΣΣΕ.

Κυρίες και κύριοι,

Τα τελευταία χρόνια ο κοινωνικός διάλογος έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση. Η διεύρυνση της θεματολογίας του με αναγωγή της καταπολέμησης των απαγορευμένων από το νόμο διακρίσεων στην αγορά εργασίας σε ένα από τα κεντρικά του ζητήματα καθίσταται επιτακτική. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’όψιν το γεγονός ότιαν καιοι διακρίσεις απαγορεύονται ρητά από μια σειρά συνταγματικών διατάξεων, αυτές φαίνεται να μην επαρκούν, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι και όλες χαίρουν ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Η εν λόγω κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα να οδηγεί μέσω του εργασιακού αποκλεισμού σε μία περεταίρω κοινωνική απομόνωση των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως γυναίκες, οικονομικοί μετανάστες, άτομα με αναπηρία, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας,  και μακροχρόνια άνεργοι.

Δίχως άλλο και εμείς ως μικρές επιχειρήσεις από την πλευρά μας ερχόμαστε αντιμέτωπες με μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις συγκεκριμένες διακρίσεις.  Η ευαισθητοποίηση του κόσμου της εργασίας  σε μια σειρά ζητήματα όπως η ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, η ευκολία πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ο σεβασμός της πολυπολιτισμικότητας  και γενικότερα η ανάγκη οικοδόμησης κουλτούρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στους χώρους εργασίας, καθίσταται στις μέρες μας ακόμα εντονότερη. Δεν θα πρέπει άλλωστε να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι ραγδαίες δημογραφικές αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού, δημιουργούν την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στα σύγχρονα δεδομένα.

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπ’όψιν το γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας, συνιστώντας τη συντριπτική πλειονότητα του επιχειρηματικού κόσμου. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερη στόχευση θα πρέπει να υπάρξει στην πραγματοποίηση και εφαρμογή δράσεων και μέτρων πολιτικής που θα λειτουργούν υποστηρικτικά και ενθαρρυντικά ιδίως για τα μικρή επιχείρηση προκειμένου να απασχολήσουν άτομα από κοινωνικές ομάδες που υφίστανται διακρίσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να διενεργηθούν και δράσεις ενδυνάμωσης  των ίδιων των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες αυτές, όπως δημιουργία δομών διευκόλυνσης της εργαζόμενη μητέρας, συμβουλευτικές/ υποστηρικτικές υπηρεσίες, επαγγελματικός προσανατολισμός, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας κ.λπ.. Η  ενεργή συμμετοχή των θεσμικών κοινωνικών εταίρων μέσω των ερευνητικών και εκπαιδευτικών τους Ινστιτούτων δύναται να καταστήσει πιο αποτελεσματικές τις εν λόγω ενέργειες. 

Σημαντικό θα ήταν επίσης να αναδειχθούν και να προβληθούν τα οφέλη για τις μικρές επιχειρήσεις, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης. Τέλος,  μια επιπλέον διέξοδος θα μπορούσε να αποτελέσει η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αυτών των ομάδων του πληθυσμού, μέσω προγραμμάτων ιδιαίτερης στόχευσης.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της συγκεκριμένης ημερίδας και να εκφράσω την ένθερμη υποστήριξη της ΓΣΕΒΕΕ στην επιτυχή υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.