Σύνοψη πρώτης θεματικής ενότητας της 2ης ημέρας

Η Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κα Λ. Κατσέλη δήλωσε ότι «η ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας μας ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μεγιστοποιήσαμε, κάτω από δύσκολες συνθήκες, τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, που κινήθηκε περίπου στα 5 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά του ΤΧΣ περιορίσθηκε στα 5,8 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή, που έγινε είναι αλήθεια υπό ασφυκτικούς χρονικούς περιορισμούς, είναι πολύ θετική και αναμένεται να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην φερεγγυότητα των τραπεζών, καθώς οι τράπεζες έχουν πλέον ανακτήσει την κεφαλαιακή τους επάρκεια.»

Η κα Κατσέλη είπε ότι τα επόμενα βήματα είναι τα εξής:

Πρώτον, η χρηματοδότηση των Τραπεζών μέσω των κανονικών χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΚΤ και μάλιστα με τους ευνοϊκούς όρους που προσφέρει η ποσοτική χαλάρωση και όχι μέσω του ακριβότερου Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας ( ELA).

Δεύτερον, η άρση των περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων το συντομότερο δυνατό.

Τρίτον, ανέφερε την ανάπτυξη εξειδικευμένων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την προαγωγή και χρηματοδότηση συνεργασιών μεταξύ παραγωγών , προμηθευτών, αγοραστών   και συγκρότηση ή/ και συμμετοχή   σε βιώσιμες αλυσίδες αξίας σε εθνικό, περιφερειακό ή και διεθνές επίπεδο .

Η κα Κατσέλη επεσήμανε πως από την πλευρά των Τραπεζών, χρειάζονται καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία για μείωση του ρίσκου και του κόστους της χρηματοδότησης, ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, χρειάζεται η εκπόνηση αξιόπιστων επιχειρηματικών σχεδίων και η βελτίωση της ενδο-επιχειρησιακής τους οργάνωσης ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα και οι προοπτικές τους.

Η κα Κατσέλη υπογράμμισε ότι είναι «στη φάση ολοκλήρωσης μιας νέας πρωτοβουλίας ανάπτυξης ενός καινοτόμου χρηματοδοτικού εργαλείου για τη χρηματοδότηση της αλυσίδας αξίας συνδεδεμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας, κατάλληλα διαμορφωμένου ώστε να τους προσφέρει χρηματοδότηση που καλύπτει το πλήρες φάσμα των αναγκών τους, στην οποία πριν δεν θα είχαν άμεση πρόσβαση. Με τη χρηματοδότηση αυτή οι ΜΜΕ αποκτούν τη δυνατότητα τυποποίησης και πιστοποίησης του προϊόντος τους ενώ αποκτούν ποιοτικά χαρακτηριστικά που τους εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές. Πχ δημιουργούνται κίνητρα ώστε να τροποποιήσουν / αναβαθμίσουν το προιόν που παραδοσιακά παρήγαγαν (πχ από χρώματα για οικοδομές σε ανεξίτηλα χρώματα βαφής πλοίων), να συνεργασθούν μεταξύ τους και να μεταφέρουν τεχνογνωσία για την από κοινού δημιουργία νέων προϊόντων κατάλληλων για τον κλάδο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται, συντηρείται κι αναπτύσσεται μια βιώσιμη, οργανωμένη συστάδα επιχειρήσεων, ένα cluster, που λόγω των συνεργειών και άρα του μικρότερου κινδύνου και κόστους μπορεί να υποστηριχθεί χρηματοδοτικά με πολύ ευνοικοτερους όρους και να αντιμετωπίσει πολύ πιο αποτελεσματικά τον διεθνή ανταγωνισμό.

Η σημασία τέτοιων εργαλείων είναι τεράστια, αν αναλογιστούμε ότι το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται σήμερα μέσω αλυσίδων αξίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν πλέον διεθνώς πολύ σημαντικό ρόλο σε εξειδικευμένα τμήματα των παγκόσμιων αλυσίδων, συνεργαζόμενες με μεγαλύτερες επιχειρήσεις ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την υιοθέτηση αναβαθμισμένων προτύπων για τα προϊόντα τους και βελτιώνοντας την ποιότητα παραγωγής τους.

Μια ΜΜΕ σπάνια πλέον μπορεί από μόνη της να μπεί σε διεθνείς οργανωμένες αγορές. Χρειάζεται, επομένως - και σε αυτό ως χώρα έχουμε μείνει πολύ πίσω- η οργανική διασύνδεση ΜΜΕ για την ανάπτυξη δεσμών με εγχώριες και διεθνείς εξωστρεφείς επιχειρήσεις,

Φανταστείτε πόσο πιο βιώσιμο χαρακτήρα θα είχε η εξαγωγική μας δραστηριότητα π.χ. στον αγροτο-διατροφικό τομέα, εάν εξασφαλίζαμε τη δικτύωση των πολλών μικρών παραγωγικών μονάδων που έχουμε με ευρύτερα παραγωγικά δίκτυα.»

Ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας και Ένωσης Συναιτεριστικών Τραπεζών, κ. Ν. Μυρτάκης, χαρακτήρισε επιτυχή τη συνεργασία της Παγκρήτιας Τράπεζας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων τονίζοντας ότι δόθηκαν 2,5 εκ. Ευρώ σε μικροδάνεια σε πολύ μικρές βιώσιμες επιχειρήσεις και ότι σε συνεργασία με την ActionFinanceInitiative (AFI) παρέχει μικροπιστώσεις (μικροδάνεια) με ευνοϊκούς όρους για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού των ανέργων, αυτοπασχολούμενων και εν γένει ευάλωτων κατηγοριών πολιτών ώστε να μπορέσουν να οργανωθούν, να αναπτύξουν βιώσιμες μικροεπιχειρήσεις και να αποκατασταθούν επαγγελματικά.

Ο κ. Κ. Γαλιάτσος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ( Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) επεσήμανε ότι το τραπεζικό σύστημα καλύπτει τις δανειακές ανάγκες κυρίως μόνο των μεσαίων επιχερήσεων που βρίσκονται σε κάποιο στάδιο ανάπτυξης αλλά δεν καλύπτει τις κεφαλαιακές τους ανάγκες και δεν καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις δανειακές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων ενώ είναι αποκλεισμένες από τη χρηματοδότηση οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ο κ. Γαλιάτσος τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα και ότι τα τελευταία χρόνια προωθείται η δημιουργία ενός παράλληλου χρηματοπιστωτικού συστήματος για να αντιμετωπίσει τις «αστοχίες» της αγοράς.

Ο κ. Γαλιάτσος απαρίθμισε πέντε πρωτοβουλίες του ΕΤΕΑΝ που βρίσκονται σε εξέλιξη:

  1. Δημιουργία νέων Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής που θα είναι προσανατολισμένα στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (καινοτομία, εξαγωγικός προσανατολισμός ...) και δεν θα αποτελούν οριζόντιες δράσεις
  2. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου για κεφαλαιακή στήριξη ΜΜΕ
  3. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου χρηματοδότησης της αναδιάρθρωσης ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα
  4. Ανάπτυξη μέσω του ΤΑΝΕΟ του θεσμού των ΑΚΕΣ (venture capital)
  5. Ίδρυση μη τραπεζικού ιδρύματος παροχής μικροπιστώσεων (non banking MFI)

Ο Υπεύθυνος Επενδύσεων, Εγγυήσεων, Τιτλοποίησης και Μικροχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, κ. RiccardoAguglia, αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, καθώς αντιπροσωπεύουν το 92% του συνόλου των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δίνοντας έμφαση στη σημασία της χρηματοδότησης ως άμεσο κρίκο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, σημείωσε πως το 99% των start-ups επιχειρήσεων που δημιουργούνται ετησίως στην Ευρώπη είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 33% από αυτές δημιουργήθηκαν από ανέργους.

Ο κ. Agugliaπαρουσίασε συγκεκριμένες δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων τους τελευταίους μήνες και εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του Ταμείου για τις μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις μιλώντας για προγράμματα που ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες χρηματοδότησης και υποστήριξης των επιχειρήσεων σε μια τέτοια περίοδο.

Ο κ. SorenBootrup, Υπουργείο Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης – Υπηρεσία Επιχειρήσεων Δανίας – Εμπειρογνώμονας και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, μίλησε για το πρόγραμμα EarlyWarningκαι τα αποτελέσματα που έχει σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα και απειλούνται με πτώχευση.

Ο κ. Bootrup, πρότεινε ως απαραίτητες προϋπόθεσεις για να ξεκινήσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα και στην Ελλάδα που να απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είναι είναι ένα βήμα πριν από το λουκέτο, την πολιτική συνεργασία και σταθερότητα, ώστε προγράμματα τέτοιου είδους που ξεκινούν με τη βοήθεια της πολιτείας να μην διακόπτονται ή αλλάζουν απότομα, τον εθελοντισμό επιχειρηματιών που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με το Υπουργείο που θα τρέχει ένα τετοιο πρόγραμμα προκειμένου να σώσουν συναδέλφους τους που αντιμετωπίζουν κίνδυνο πτώχευσης κα τέλος την ουσιαστική εκπαίδευση όλων όσων εμπλέκονται σε μια τέτοια διαδικασία.

Ο κ. FrancoisMoutot, Γενικός Γραμματέας APCMA, αναφερθήκε εκτενώς στο πρόβλημα σύνδεσης των πηγών χρηματοδότησης με τις μικρές επιχειρήσεις, εστίασε όμως στο θέμα της ρευστότητας ως το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ο κ. Moutot, επεσήμανε πως χρειάζεται η δημιουργία μιας χάρτας μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων ώστε ανεξαρτήτως του προβλήματος και του μεγέθους αυτού των επιχειρήσεων, να υπάρχει μια σταδιακή προσαρμογή στις νέες οικονομικές δυνατότες ή καλύτερα αδυναμία μιας επιχείρησης και οι τράπεζες να εξασφαλίσουν ρευστότητα σε αυτές και όχι κατευθείαν να τις αποκλείουν, να προχωρούν δικαστικά και εντέλει να τις οδηγούν σε πτώχευση.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕΕ, κ. Γ. Καρανίκας υπογράμμισε ότι τα σημαντικότερα προσκόμματα στη δανειοδότηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σχετίζονται με: το υψηλό κόστος δανειοδότησης, τις έντονα γραφειοκρατικές διαδικασίες, την ανεπαρκή διαθέσιμη πληροφόρηση, τη δυσκολία υιοθέτησης καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών R&D, τη μη αξιοποίηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών, το σχεδιασμό χρηματοδοτικών εργαλείων που στην πραγματικότητα δεν ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς (προγράμματα Jeremie, Jessica της ΕΤεΠ) αλλά και με την μη εκπόνηση από πλευράς επιχειρηματιών αξιόπιστων και επαρκώς τεκμηριωμένων business plans.

Η ΕΣΕΕ, τόνισε ο κ. Καρανίκας, έχει επανειλημμένως υποβάλλει και εξακολουθεί να επεξεργάζεται και να καταθέτει στοχευμένες προτάσεις, οι οποίες - εφόσον εισακουσθούν - δύνανται να αντιμετωπίσουν ριζικά τα προαναφερθέντα προβλήματα. Στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης εποικοδομητικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και η σύσταση μίας διαρκούς διακομματικής ομάδας ΜμΕ, καθώς η ροή πληροφόρησης και η συνεργασία μεταξύ των Κρατών – Μελών της Κοινότητας θα αναδείξει τις διαστάσεις του προβλήματος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να επισημανθεί πως μετά και την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, επείγει η επίσπευση της υλοποίησης συγκεκριμένων ενεργειών από πλευράς των τραπεζικών ιδρυμάτων και η άμεση χορήγηση πιστώσεων στους ενδιαφερομένους, καθώς πλέον τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα, με τη βιωσιμότητα χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων να τίθεται εν αμφιβόλω.

Ο κ. Καρανίκας καταλήγοντας παρουσίας τις θέσεις που έχει υποβάλλει η ΕΣΕΕ όπως: την προώθηση εγγυήσεων και μικροδανείων, την παροχή μικροπιστώσεων, την αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δομών και τραπεζών και πολλά άλλα.

Δείτε επίσης...