Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου ΜμΕ της UEAPME

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ UEAPME - Ο δείκτης κλίματος έφτασε στο 75.8

Στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής, η Πρόεδρος UlrikeRabmer-Kollerπαρουσίασε στους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου ΜΜΕ της UEAPME. Ο Δείκτης Κλίματος ΜΜΕ έφτασε τις 75,8 μονάδες, αντανακλώντας μια γενικά θετική κατάσταση των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Εντούτοις, οι ανισορροπίες βρίσκονται σε άνοδο. Οι χώρες εκτός Ευρώ φαίνεται να υφίστανται ιδίως τις επιπτώσεις των πρόσφατων γεωπολιτικών γεγονότων, και ιδιαιτέρα της εξόδου του Η.Β. από την ΕΕ (Brexit). Επιπλέον, η αναμενόμενη επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης μείωσε τις προσδοκίες των ΜΜΕ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους κλάδους κατασκευών και προσωπικών υπηρεσιών. Για αυτό απαιτούνται βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις συνθήκες επενδύσεων προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η οικονομική ανάπτυξη.

«Το Βαρόμετρο ΜΜΕ της UEAPME είναι σύμφωνο με τις Χειμερινές Προβλέψεις που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», δήλωσε η Πρόεδρος της UEAPMEUlrikeRabmer-Kollerκατά την παρουσίαση του 1ου Βαρόμετρου για το 2017. «Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι δείκτες απεικονίζουν ένα γενικά θετικό σενάριο. Παρ’ όλα αυτά, οι ΜΜΕ αναμένουν επιβράδυνση της εσωτερικής ζήτησης αυτό το εξάμηνο, λόγω υψηλότερου πληθωρισμού και εξασθένισης υποστηρικτικών παραγόντων».

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές αλλαγές διαδραμάτισαν πιθανώς σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του υφιστάμενου οικονομικού σεναρίου για τις ΜΜΕ. «Συγκεκριμένα» – επιβεβαίωσε η κα Rabmer-Koller – «η αρνητική τάση, την οποία βιώνουν οι χώρες που εξαρτώνται πιο έντονα από την οικονομία του Η.Β., δείχνει ότι οι επιπτώσεις του  Brexit έχουν προχωρήσει και έχουν ήδη αρχίσει να επεκτείνονται.» Ο δείκτης της ομάδας χωρών Δανία – Η.Β. – Ιρλανδία μειώθηκε, πράγματι, στις 67 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης των χωρών εκτός Ευρώ έπεσε στις 71,6 μονάδες.

Η αναμενομένη επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης είχε αρνητικό αντίκτυπο στις προσδοκίες των ΜΜΕ, ιδίως στους κλάδους των κατασκευών και των προσωπικών υπηρεσιών. «Οι κλάδοι αυτοί εξαρτώνται ιδιαίτερα από την εγχώρια ζήτηση καθώς προσφέρουν υπηρεσίες που στοχεύουν πολύ σε τοπικό επίπεδο», είπε εξηγώντας η κα Rabmer-Koller. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να διατηρηθεί η υφιστάμενη ανάκαμψη, η πολιτική πρέπει να εστιάσει στη διαθεσιμότητα προσόντων, στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση με επιμήκυνση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), σε δημόσιες επενδύσεις σε ψηφιακές δεξιότητες και υποδομές, καθώς και σε ευέλικτα συστήματα αγοράς εργασίας. 

Απευθυνόμενη στους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών κατά τη σημερινή Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής, η κα Rabmer-Kollerεπεσήμανε ότι «η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και το επιχειρηματικό περιβάλλον των ΜΜΕ για να τις ενθαρρύνει να επενδύσουν, καινοτομήσουν, αναπτυχθούν, και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η υφιστάμενη ανάκαμψη και να καταστεί βιώσιμη». Ως προς τις δημόσιες δαπάνες και τη δημοσιονομική πολιτική προσέθεσε ότι «είναι σημαντική η εστίαση σε επενδύσεις στη μελλοντική ανάπτυξη χωρίς διακινδύνευση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας».