Δήλωση Τύπου UEAPME κατά την Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής

Η UEAPME έστειλε τη δήλωση Τύπου που εξέδωσε σχετικά με την Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής η οποία πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, 16 Μαρτίου 2016.

Η δήλωση Τύπου έχει ως εξής:

Οι ΜΜΕ χρειάζονται περισσότερο υποστηρικτικές συνθήκες για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Οι ΜΜΕ αναπτύσσονται ξανά και προγραμματίζουν επενδύσεις· η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η έλλειψη δεξιοτήτων αποτελούν εμπόδια.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2016 – Σήμερα, οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι συναντήθηκαν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και με την Τρόικα των Αρχηγών Κρατών κατά την Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής, προκειμένου να συζητήσουν για την προσφυγική κρίση, τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, και την καλύτερη συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Η UlrikeRabmer-Koller, Πρόεδρος της UEAPME(1), εστίασε την παρέμβασή της κατά τη συνάντηση στον τρόπο κατά τον οποίο η Ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να ενισχύσει την οικονομική ανάκαμψη και να υποστηρίξει τις ΜΜΕ. Εξαρτώνται τόσα πολλά από το επιχειρηματικό περιβάλλον, τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων των ΜΜΕ, και τη διαθεσιμότητα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η προσφυγική κρίση χρειάζεται μια Ευρωπαϊκή λύση, η οποία να μπορεί να κρατήσει επίσης τη Schengen ζωντανή. Οι πρόσφυγες μπορούν να συμβάλουν στην ανοδική πορεία εάν ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και μπορούν ανοίξουν εταιρείες. Τέλος, η ισχυρότερη συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού εξαμήνου, ιδίως σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, εάν έχουν δηλαδή την ικανότητα και τους πόρους για να συμμετέχουν ενεργά. Συνεπώς, η θεσμική ενδυνάμωση, ιδίως των οργανώσεων ΜΜΕ σε ορισμένα Κράτη Μέλη, αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο. 

Μετά τη συνάντηση του Τριμερούς Κοινωνικού Διαλόγου, η Πρόεδρος της UEAPMEUlrikeRabmer-Koller δήλωσε:

«Το πλέον πρόσφατο Βαρόμετρό μας για τις ΜΜΕ της ΕΕ(2) δείχνει ότι οι ΜΜΕ ξεπερνούν τις δυσκολίες της κρίσης και για πρώτη φόρα πλέον βλέπουμε θετικά στοιχεία για την απασχόληση καθώς και για τις επενδύσεις. Η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία αυτή και πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ που είναι πρόθυμες να επενδύσουν έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Εκτιμούμε τις προσπάθειες και την ευελιξία που δείχνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων στην υποστήριξη της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό, και η UEAPMEθα ήθελε να δει να γίνεται καλύτερη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων ή εθνικών μέσων για να παρασχεθούν στις ΜΜΕ τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία.» 

«Το κυρίαρχο θέμα της σημερινής συνάντησης ήταν η προσφυγική κρίση και η ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας. Εγώ είπα ότι χρειαζόμαστε μια κοινή Ευρωπαϊκή λύση, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα για να διατηρήσουμε ζωντανή τη Schengenκαι να κάνουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να ενσωματώσουμε γρήγορα τους πρόσφυγες στην αγορά εργασίας ή να τους βοηθήσουμε να ανοίξουν εταιρείες. Πολλές από τις εθνικές οργανώσεις μέλη μας ήδη παρέχουν υπηρεσίες στήριξης και πολλές ΜΜΕ είναι πρόθυμες να προσφέρουν θέσεις εργασίας σε πρόσφυγες.»

«Τέλος, συζητήσαμε για την καλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα στην οικονομική διακυβέρνηση και στη Διαδικασία του Ευρωπαϊκού  Εξαμήνου. Η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων θα βελτίωνε ειδικότερα τη δέσμευση έναντι και την οικειοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Βλέπουμε, ωστόσο, ότι δεν έχουν σε όλα τα Κράτη Μέλη  οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων τους πόρους και την ικανότητα προκειμένου να δεσμευτούν σε τέτοιες διαδικασίες. Ζητώ, συνεπώς, προγράμματα θεσμικής ενδυνάμωσης για να μπορούν αυτές οι οργανώσεις να εκπροσωπούν τα μέλη τους σε τέτοιες διαδικασίες.»

(1) η Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση των ΜΜΕ

(2) Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας διατίθενται στο δικτυακό τόπο, URL: http://www.ueapme.com/IMG/pdf/160314_Barometer16H1.pdf