Χρήσιμες πληροφορίες για μέλη

Καταστατικό ΓΣΕΒΕΕ

N. 1712/1987: Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις.

Υποδείγματα Καταστατικών:

Έντυπα Εκλογών Ομοσπονδίας: 

Έντυπα Εκλογών Σωματείου: