Προβλέψεις του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της Οικονομίας»

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Αναλυτικά, οι ρυθμίσεις του ν/σ αναφορικά με τη ρύθμιση των φορολογικών οφειλών έχει ως εξής:

1. Περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 1η Μαρτίου (συμπεριλαμβάνει ΕΝΦΙΑ 2014)

2. Αφορά κάθε οφειλή που έχει γεννηθεί προς τη φορολογική διοίκηση (Φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, φόροι ακινήτων)

3. Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής είναι μέχρι 25 Μαΐου 2015, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν Υπουργικής Απόφασης.

4. Ο αριθμός των δόσεων και το ύψος διαγραφής των προσαυξήσεων κλιμακώνεται όπως παρακάτω:

α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

ε) από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

στ) από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

ζ) από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

θ) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ι) από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ια) από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

ιβ) από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι 20 €

6. Οφειλές μέχρι 5.000 δεν επιβαρύνονται με τόκο (άτοκα)

Οφειλές > 5.000 που υπάγεται στην ρύθμιση επιβαρύνεται με τόκο 3%

 Η καθυστέρηση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης επιβαρύνεται με 0,25%

7. Παύουν οι ποινικές διώξεις για οφειλές έως 50,000€

8. Υπάρχουν ευεργετικές διατάξεις, για όσους επιλέξουν μετά από κάποιο διάστημα να εξοφλήσουν το σύνολο οφειλής, καθώς ο οφειλέτης σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση

9. Η ρύθμιση χάνεται όταν

α) Ο οφειλέτης  δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

β) Εάν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

10. Σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου της ελάχιστης δόσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, έως και τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει

11. Στη διαγραφή προσαυξήσεων περιλαμβάνονται τα ποσά προστίμων που προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (παρακρατούμενοι και μη αποδιδόμενοι φόροι)

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Φορέα

1. Περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 1η Φεβρουαρίου 2015

2. Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής είναι μέχρι 30 Απριλίου 2015.

3. Η ρύθμιση του ποσού της οφειλής, γίνεται μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ. 

4. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:

i) Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%

ii) Ρύθμιση έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%

iii) Ρύθμιση από 51 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%

5. Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά τους καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα, σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά το έτος χρήσης 2014, μη συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται μετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών.

6. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής αναστέλλονται ποινικές διώξεις και αναγκαστικές εκτελέσεις.

7. Η ρύθμιση χάνεται όταν

α. καθυστερήσει η εξόφληση πέραν του ενός μηνός, μίας δόσης της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης,

β. δεν καταβληθούν οι τρέχουσες εισφορές

8. Η απώλεια της ρύθμισης, έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:

α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,

γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

9. Σε συνέχεια των παραπάνω, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον καθορισμό του ύψους εισφορών στον ασφαλιστικό οργανισμό των επαγγελματιών, τον ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ δικαιούνται να επιλέξουν κατώτερη ασφαλιστική κλίμακα, έως και 3 βαθμίδες από την τωρινή. Όσοι είχαν υπαχθεί στο παρελθόν σε χαμηλότερη βαθμίδα μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή σε ακόμα πιο χαμηλή, χωρίς να υπερβούν συνολικά τις 3 ασφαλιστικές κα