Υπόμνημα προ τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γ. Κατρούγκαλο για το εργόσημο

Ι. Σκοπιμότητα χρήσης του εργόσημου στην εστίαση

Ο κλάδος της εστίασης αποτελεί κατεξοχήν κλάδο εντάσεως εργασίας. Την περίοδο της κρίσης κατά την οποία η ελληνική οικονομία βίωσε κραχ απασχόλησης, η εστίαση ως μέρος, μεταξύ άλλων του εθνικού τουριστικού προϊόντος, έχει συγκρατήσει  το μεγαλύτερο μέρος του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς από 314.800 απασχολούμενοι στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού το 2009 (β τριμ.), διατηρούνται  σήμερα στον κλάδο 302.200 άτομα το 2014 (β τριμ.). Αυτές οι επιδόσεις έχουν συντελεστεί παρά την εκτόξευση του λειτουργικού κόστους των επισιτιστικών επιχειρήσεων, εξαιτίας κυρίως του κόστους ενέργειας και του ασταθούς φορολογικού πλαισίου. Ένας επιπλέον παράγοντας που λειτουργεί ανασταλτικά στην περαιτέρω αξιοποίηση της δυναμικής του κλάδου στον τομέα της απασχόλησης είναι το διοικητικό κόστος στις εργασιακές σχέσεις. Το διοικητικό κόστος στις εργασιακές σχέσεις που καλούνται να επωμιστούν οι επισιτιστικές επιχειρήσεις είναι πραγματική τροχοπέδη στη δυνατότητα απασχόλησης επιπλέον προσωπικού, έστω με ευέλικτη ή/ και προσωρινή μορφή απασχόλησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες.

Το εργόσημο μπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο ασφάλισης για τους περιστασιακά απασχολούμενους. Συνεπώς θα μπορούσε να εξεταστεί και η δυνατότητα των επιχειρήσεων του επισιτισμού να απασχολούν και να αμείβουν το προσωπικό τους (το μη σταθερό, περιστασιακά απασχολούμενο) με την πρακτική του εργόσημου

ΙΙ. Κατηγορίες Εργαζομένων που ήδη καλύπτονται από το μέτρο του εργοσήμου

Πρόκειται για κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίες εξαιτίας της φύσεως της απασχόλησής τους συνιστούν είτε έκτακτο προσωπικό είτε απασχολούνται περιστασιακά.

Στις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης εκ των πραγμάτων δημιουργούνται ανάγκες για απασχόληση έκτακτου προσωπικού για μίαή δύο ημέρες την εβδομάδα και για συγκεκριμένο ωράριο (Βαπτίσεις, Γάμοι, Catering, Δεξιώσεις, κλπ.). Τις περισσότερες φορές η έγκαιρη καταγραφή και κοινοποίηση αυτού του έκτακτου προσωπικού στις αρμόδιες αρχές είτε είναι εξαιρετικά δυσχερής είτε αδύνατη.

ΙΙΙ. Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με το εργόσημο

[1] Επέκταση του μέτρου του εργοσήμου και στο έκτακτο – και μόνο σε αυτό – προσωπικό των επιχειρήσεων εστίασης

[2] Το ελάχιστο ύψος του εργοσήμου να αντιστοιχεί στο ύψος του ημερομισθίου που προβλέπεται από την αντίστοιχη κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική σύμβαση εργασίας.

[3] Το εργόσημο αποτελεί τεκμήριο σύμβασης εξηρτημένης περιστασιακής απασχόλησης / εργασίας. Επομένως, από αυτήν απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.

[4] Η περιστασιακή απασχόληση στην προκείμενη περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες κάθε εβδομάδα.

[5] Από τη ρύθμιση του εργοσήμου εξαιρείται το μόνιμο τακτικό προσωπικό της κάθε επιχείρησης.

[6] Η αμοιβή των σερβιτόρων και των βοηθών τους πρέπει να αλλάξει και να καταργηθεί το άρθρο 54 του ν.2224/94 που προβλέπει αμοιβή με ποσοστά.

[7] Το πρόστιμο για την απασχόληση αδήλωτου προσωπικού που θα μπορούσε να απασχοληθεί περιστασιακά με εργόσημο