Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ σε ότι αφορά στις Μισθολογικές παρεκκλίσεις από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, λόγω έκτακτων οικονομικών αναγκών επιχειρήσεων

Επιστολή έστειλε η ΓΣΕΒΕΕ προς την Υπουργό Εργασίας, κα Λ. Κατσέλη, με προτάσεις για τις μισθολογικές παρεκκλίσεις από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, λόγω έκτακτων οικονομικών αναγκών των επιχειρήσεων.

Αναλυτικά η επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ:

Με το άρθρο ΔΕΥΤΕΡΟ παρ. 7 ν. 3845/2010 ορίζεται ότι : « Οι όροι των Ομοιοεπαγγελματικών και Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και οι όροι των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ».

Με το καθεστώς του ν. 1876/1990  ( άρθρο 10 ) σε περίπτωση συρροής δύο συμβάσεων εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο, ενώ σε περίπτωση συρροής κλαδικής ή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ομοιοεπαγγελματική υπερισχύουν οι πρώτες.

Ορθό είναι να δοθεί η δυνατότητα - σε επιχειρήσεις που έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα - να αποκλίνουν οι όροι της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης των όρων της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στόχος να διατηρηθεί η λειτουργία της επιχείρησης και οι θέσεις εργασίας.

Θα πρέπει όμως να τεθούν οι προϋποθέσεις (δυσμενή οικονομική κατάσταση ….)  που πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει μια τέτοια ρύθμιση, καθώς και να προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια της ρύθμισης.

Να αποτρέπεται δηλαδή η καταστρατήγηση που θα δημιουργήσει, εκτός όλων των άλλων, και πρόβλημα άνισων όρων ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.

Ακόμα,  επειδή σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1  περ. β « 1. ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν :

β. κάθε εργοδότης που απασχολεί πενήντα (50) τουλάχιστον εργαζόμενους », θα πρέπει με την νέα ρύθμιση να δοθεί η δυνατότητα και σε μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, να καταρτίζουν συμφωνίες με το παραπάνω περιεχόμενο.

Πλέον αυτών πρέπει να συσταθεί όργανο ελέγχου ύπαρξης των προϋποθέσεων αυτών, το οποίο και θα ελέγχει και επικυρώνει τη συμφωνία παρέκκλισης. Το όργανο αυτό θα πρέπει να λειτουργεί στα πλαίσια και υπό την εποπτεία του ΣΕΠΕ.

Τέλος, διαφωνούμε με την δυνατότητα ρύθμισης των όρων αμοιβής και εργασίας κάτω από τα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., διότι αυτή αποτελεί το ελάχιστο όριο προστασίας των εργαζομένων και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και σταθερότητα. Προϋποθέσεις που καθοδηγούν και τους κοινωνικούς εταίρους στην κάθε φορά συνυπογραφή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε