Η ΓΣΕΒΕΕ για το Σ/Ν “Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις”

 

Η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει για μια ακόμα φορά την πάγια θέση της για την ανάγκη κωδικοποίησης και απλούστευσης της εργατικής νομοθεσίας.

Συνοπτικά, οι βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί του Σχεδίου Νόμου είναι οι παρακάτω:

  • Το χρονικό διάστημα των 3 μηνών για την παραγωγή τεκμηρίου εξαρτημένης εργασίας στις συμβάσεις έργου θεωρείται μικρό και προτείνεται να επεκταθεί στους 6 μήνες
  • Σε σχέση με τη μερική απασχόληση, προτείνεται η προθεσμία κατάθεσης της σύμβασης στην Επιθεώρηση Εργασίας να παραμείνει στις 15 ημέρες αντί σε 8 που προβλέπεται, καθώς θα επιβαρύνει με πρόσθετο διοικητικό κόστος τις μικρές επιχειρήσεις. Αναλόγως θα πρέπει να αναμορφωθεί η διάταξη που αφορά την παροχή μονομερούς δυνατότητας για μετατροπή της πλήρους σε μερική απασχόληση από την πλευρά του εργαζόμενου, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, άλλωστε, παρέχει αυτή τη δυνατότητα με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.
  • Ο τρόπος καθορισμού της διευθέτησης του χρόνου εργασίας καθιστά ιδιαίτερα χρονοβόρα την όλη διαδικασία. Προτείνεται, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, να προηγείται διαβούλευση ανάμεσα στην επιχείρηση και τους εργαζόμενους, όπως προβλέπεται για τις περιπτώσεις της εκ περιτροπής απασχόλησης και της διαθεσιμότητας.
  • Η ΓΣΕΒΕΕ είναι αντίθετη με τη διάταξη που προβλέπει προσαύξηση αμοιβής κατά 100% για την εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας. Η διάταξη αυτή στην ουσία «νομιμοποιεί» την παράνομη απασχόληση κατά παράβαση του πενθημέρου, παρέχοντας «κίνητρο» στους εργαζόμενους. Επιπλέον, ενισχύονται οι μεγάλες και εύρωστες οικονομικά επιχειρήσεις, που μπορούν να κάνουν χρήση της διάταξης, δημιουργώντας, έτσι, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων
  • Σε σχέση με τα ζητήματα αρμοδιοτήτων του Σ.ΕΠ.Ε., υπογραμμίζεται η ανάγκη περαιτέρω αποσαφήνισης των διατάξεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική δυσκολία πολλών επιχειρήσεων να παρέχουν στοιχεία κατά τους ελέγχους, ενώ θεωρείται παράλογη η επιβολή προστίμου σε περιπτώσεις συμφιλιωτικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, προτείνεται να παραμείνει ως έχει το καθεστώς για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και να επεκταθεί και στις επισιτιστικές, σε σχέση με την δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού εντός 48ωρου, λόγω της φύσης αυτών των δραστηριοτήτων.
  • Πέρα από την αναιτιολόγητη και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας αύξηση των προστίμων, η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην κατάργηση της αναστολής του 80% του προστίμου όταν ασκείται προσφυγή. Είναι παράδοξο το γεγονός ότι ενώ το κράτος αναγνωρίζει το πρόβλημα ταχείας απονομής της δικαιοσύνης, αντί να προβεί το ίδιο στα απαραίτητα μέτρα, μεταθέτει το πρόβλημα στις επιχειρήσεις δημιουργώντας αντικίνητρα προσφυγής στη δικαιοσύνη και, επομένως, καταργώντας την έννομη προστασία. Με τον τρόπο αυτό, η ρύθμιση συνιστά εισπρακτικό μηχανισμό και έτσι αλλοιώνεται η ουσία της.
  • Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας θα πρέπει να αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα της Πολιτείας. Ωστόσο, ειδικά για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, οι ρυθμίσεις που εισάγονται με το Σχέδιο Νόμου θα δημιουργήσουν πρόσθετες δυσκολίες στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι σε θέση να ελέγξουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο. Προτείνεται, επομένως, ο έλεγχος να αφορά αποκλειστικά την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.