Παρατηρήσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του σχεδίου νόμου του «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Η ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής αναλυτικό υπόμνημα με τις παρατηρήσεις της σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Αναλυτικά το υπόμνημα:

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να θεραπεύσει κρίσιμες πτυχές της οργάνωσης και λειτουργίας σημαντικών θεσμών της εγχώριας επιχειρηματικότητας, όπως το υπαίθριο εμπόριο και την επιμελητηριακή νομοθεσία, η αναβάθμιση των οποίων δύναται να διαμορφώσει καλύτερους όρους αναπαραγωγής σε πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων και να παράξει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες.

Άλλωστε, παρά τη θετική μακροοικονομική και δημοσιονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα, είναι σαφές ότι παραμένουν τα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγχώριες επιχειρήσεις σχετικά με τη μειωμένη λειτουργούσα παραγωγική δυναμικότητα, την αναστολή επενδύσεων, τη  διάρθρωση της αγοράς και τον ανταγωνισμό, τη χαμηλή πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την υπερχρέωση, το υψηλό κόστος συμμόρφωσης για τις μικρές επιχειρηματικές μονάδες, την άτυπη οικονομία. Εκείνο που χρειάζεται η χώρα είναι μεταρρυθμίσεις στην καρδιά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όχι εξωγενείς παρεμβάσεις.

Επί της αρχής, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί θετική την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, καθώς από τη μια θέτει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αναφορικά με τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, ενώ από την άλλη επιχειρεί τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας, ώστε να αποδοθεί στα επιμελητήρια ένας ξεκάθαρος ρόλος προώθησης δράσεων για την εγχώρια επιχειρηματικότητα.

Στο πρώτο σκέλος, θεμελιακές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική οργάνωση του υπαίθριου εμπορίου είναι η εμπέδωση της νομιμότητας, η καθιέρωση διαφανών διαδικασιών αδειοδότησης, η προστασία των καταναλωτών, η τήρηση των κανόνων  υγιεινής και ασφάλειας, ο σεβασμός των κανόνων χωροθέτησης και λειτουργίας, όπως επίσης και η ορθή εποπτεία και ο έλεγχος εκ μέρους των τοπικών αρχών. Η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και  η αυστηρή αντιμετώπιση του φαινόμενου του παρεμπορίου και ορισμένων παρασιτικών παρεμπορικών δράσεων, οι οποίες διακινδυνεύουν την ασφάλεια των καταναλωτών και νοθεύουν τον ανταγωνισμό, συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση της εγχώριας αγοράς. Ο θεσμός των λαϊκών αγορών άλλωστε υπηρετεί διαχρονικά και με συνέπεια αυτό το ρόλο, και οι θεσμικές παρεμβάσεις που επιχειρούνται αναβαθμίζουν τη λειτουργία τους.

Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι την περίοδο της κρίσης διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο χαλαρότερης αντιμετώπισης θεμάτων του ανταγωνισμού, είτε εξ αιτίας της οικονομικής αδυναμίας των νοικοκυριών και της προσχώρησης σε καταναλωτικές επιλογές χαμηλότερης ποιότητας και αξίας, είτε διότι επικράτησε σε θεωρητικό και φιλοσοφικό επίπεδο η παράδοξη λογική της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς, γεγονός που οδήγησε σε άμβλυνση των οικονομικών συμπεριφορών, σε ανάπτυξη εναλλακτικών δράσεων αμφίβολης αποτελεσματικότητας και σε  μειωμένους ελέγχους λόγω αδυναμίας των μηχανισμών να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην αγορά. Για αυτό το λόγο απαιτούνται ορισμένες τροποποιήσεις στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να αποφευχθεί η ανακύκλωση παρόμοιων φαινομένων και να δοθεί σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική παραγωγή και την υγιή επιχειρηματικότητα.

Αναφορικά με το τμήμα του νομοσχεδίου που αφορά στη ρύθμιση του υπαίθριου εμπορίου, η ΓΣΕΒΕΕ αξιολογεί θετικά τις παρακάτω παρεμβάσεις:

- Η θεσμοθέτηση της διαδικασίας απόδοσης και ανανέωσης αδειών με ένα σαφές πλαίσιο παράγει ασφάλεια δικαίου

- Η ισότιμη φορολογική και εμπορική αντιμετώπιση που θα διέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα του επαγγελματία και παραγωγού λαϊκών αγορών με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις συντελεί στον υγιή ανταγωνισμό (με εφαρμογή κανόνων ΔΙΕΠΥΥ, λογιστικό εκσυγχρονισμό, αυστηρό πλαίσιο για απομιμήσεις και σεβασμό πνευματικών δικαιωμάτων).

- Η έκδοση ειδικού κανονισμού λειτουργίας από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ο οποίος και δημοσιοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο, αναμφίβολα συμβάλλει στη διαφάνεια και την αποφυγή γκρίζων διευθετήσεων.

- Η τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την ορθή αποτύπωση των χορηγούμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, την ανανέωση των στοιχείων αυτών και των διενεργούμενων ελέγχων ενισχύει θεσμικά την εποπτική δυνατότητα της πολιτείας.

Σε αντιδιαστολή, η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει έντονες επιφυλάξεις σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης βιομηχανικών/ μεταποιημένων αγαθών σε υπαίθριες αγορές, όπως αντίστοιχα κρίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές δικλείδες ασφαλείας και συγκεκριμένα κριτήρια διάθεσης προϊόντων αποσταγματοποιίας για τους παραγωγούς, έτσι ώστε να μη νοθεύεται ο ανταγωνισμός, τόσο σε φορολογικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Ο κλάδος των παραγωγών οινοπνευματωδών έχει υποστεί σημαντικές επιβαρύνσεις τα τελευταία χρόνια, οι οποίες δε θα πρέπει να επεκταθούν στη σφαίρα του πλαισίου ανταγωνισμού. Αν η διάθεση των προϊόντων αποσταγματοποιίας αφεθεί ανεξέλεγκτη θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα, τα φορολογικά έσοδα, το λαθρεμπόριο και τελικά στη δημόσια υγεία. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να επαναφερθεί η διάταξη που αφορά στη δυνατότητα άσκησης υπαίθριου εμπορίου μόνο σε δημόσιους χώρους.

Σχετικά με τη ρύθμιση των αγορών καταναλωτών, τις εμποροπανηγύρεις, τις κυριακάτικες αγορές και το πλανόδιο εμπόριο επισημαίνεται ότι ήδη καλύπτουν συνολικά ένα μεγάλο εύρος σε χρονική διάρκεια  οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες λειτουργούν ανταγωνιστικά ως προς τις δραστηριότητες συστεγασμένου εμπορίου, αποσπώντας μερίδιο αγοράς, δίχως να διαμορφώνεται μια σταθερή δυναμική κατανάλωσης και ωρίμανσης της αγοράς. Οι περιορισμοί θα πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένοι, όπως και τα κριτήρια διάθεσης θέσεων. Οι επιφυλάξεις αφορούν επίσης στη δυνατότητα του ελεγκτικού μηχανισμού να εποπτεύσει όλο το φάσμα των διαφορετικών αυτών αγορών ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παρεμπορίου, κερδοσκοπίας και ντάμπινγκ ως προς την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος. Άλλωστε, η άσκηση κοινωνικής πολιτικής ενυπάρχει ήδη στη ρύθμιση του υπαίθριου εμπορίου και δεν πρέπει να μεταπίπτει ως διαδικασία στο επίπεδο υποβάθμισης των καταναλωτικών προτύπων, γεγονός που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Γενικότερα, η διαφύλαξη του χαρακτήρα της λαϊκής αγοράς ως οικοσυστήματος επικοινωνίας καταναλωτών- παραγωγών- πρωτογενούς τομέα και η μη συσσωμάτωση ή υποκατάστασή με πλήθος άλλων εναλλακτικών αμφιβόλου προέλευσης αποτελεί προτεραιότητα για την ομαλή άσκηση των εγχώριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σχετικά με τα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας, επί της αρχής θεωρούμε ότι κάθε πρωτοβουλία προς σε αυτή την κατεύθυνση οφείλει να αναγνωρίζει τον πολλαπλό ρόλο των επιμελητηρίων, τόσο ως φορέων που έχουν το ρόλο τεχνικού συμβούλου του κράτους σε θέματα επιχειρηματικότητας (όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες του εξωτερικού), όσο και ως μηχανισμούς προώθησης και υποστήριξης των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο σκέλος, είναι απαραίτητη η συνεργασία των επιμελητηρίων με τους συνδικαλιστικούς φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις και διαθέτουν τεχνική, πολιτική και επιχειρησιακή εμπειρία όπως και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Υπό αυτό το πρίσμα, αποτελεί σημαντική καινοτομία η σύσταση κέντρων υποστήριξης επιχειρήσεων, που θα λειτουργήσουν ως δίαυλοι συνεργασίας και κοινωνοί των εξελίξεων σε επιχειρηματικό- επενδυτικό επίπεδο.

Η ΓΣΕΒΕΕ αξιολογεί θετικά τη θεσμική αναβάθμιση που επιχειρείται μέσω της σύστασης οργανικής μονάδας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και Υπηρεσίας Μιας Στάσης στον οργανισμό κάθε επιμελητηρίου. Επίσης, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει παραγωγικά η σύσταση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου στην έδρα κάθε Περιφέρειας. Εκείνο για το οποίο εκφράζονται επιφυλάξεις είναι κατά πόσο θα ήταν δόκιμο να υπάρξει ένα στάδιο προετοιμασίας των περιφερειακών συμβουλίων, ασκώντας αρχικά ένα συμβουλευτικό παρά αποφασιστικό ρόλο, ωσότου προσαρμοστούν διοικητικά και επιχειρησιακά στις αναβαθμισμένες αρμοδιότητες που τους παρέχει η νομοθεσία.    

Σχετικά με τις εκλογές των επιμελητηρίων, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί άμεσα ο τρόπος εκλογής και η θεραπεία διαφόρων κωλυμάτων (λόγω ποσοστώσεων) που μπορεί να προκύψουν στην εκλογική διαδικασία.

Στα ειδικά θέματα, επισημαίνεται ότι η διάταξη του άρθρου 100 για τη συγκρότηση του Συμβουλίου καταπολέμησης του παρεμπορίου θα πρέπει να συμπεριλάβει τη συμμετοχή των καθ’ ύλη θιγόμενων φορέων του εμπορίου, των κοινωνικών εταίρων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ καθώς η γνώση και η εμπειρία της αγοράς που διαθέτουν είναι πολύ χρήσιμη για τον εποπτικό προσανατολισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργάνου αυτού.

*Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας της ΟΚΕ για την εκπόνηση γνώμης επί του νομοσχεδίου.