Επιστολή ΓΣΕΒΕΕ στον Υπουργό Περιβάλλοντος για παράταση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη και κοινοποίηση στον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σ. Φάμελλο ζητά παράταση της χρονικής προθεσμίας εγγραφής των επιχειρήσεων και καταχώρησης των εγκαταστάσεων τους καθώς και της υποβολής της έκθεσης αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, για τουλάχιστον 2 μήνες.

Συγκεκριμένα η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 26303/1483/31.5.2017 με θέμα: «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/14.9.2016, Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24) όπως ισχύει, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) για τα έτη 2015 και 2016 για όλες τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση ή υπάγονται σε καθεστώς ΠΠΔ, μέχρι την 20η Ιουλίου 2017.

Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία  των οποίων είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και κατ επέκταση δεν υποχρεούνται  να έχουν μηχανικό υπεύθυνο λειτουργίας.

Λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων η πληροφόρηση η οποία έχουν σχετικά με τις υποχρεώσεις τους για το ΗΜΑ είναι ελλιπής ιδιαίτερα στην περιφέρεια όπως πχ στην Κρήτη.

Κατά συνέπεια το μικρό χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας της 20ης Ιουλίου καθιστά αδύνατη τη σωστή σύνταξη και την έγκαιρη καταχώριση των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων από τους υπόχρεους.

Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί  παράταση της χρονικής προθεσμίας για τουλάχιστον 2 μήνες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα εγγραφής των επιχειρήσεων και καταχώρησης των εγκαταστάσεων τους καθώς και της υποβολής της έκθεσης αποβλήτων, προς εξασφάλιση της ορθής συμπλήρωσης των υποβληθέντων εκθέσεων.