Κατάθεση κοινών θέσεων των Πανελληνίων Ομοσπονδιών Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με θέματα αδειοδότησης και συναφών ζητημάτων

teΣε μια κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης σοβαρών προβλημάτων των Τεχνικών Επαγγελμάτων που προκύπτουν από την έλλειψη, τα κενά ή την πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης και άσκησης επαγγέλματος και την έλλειψη επαρκών ελέγχων προχώρησαν τα Τεχνικά Επαγγέλματα της ΓΣΕΒΕΕ, δημιουργώντας μια ομάδα εργασίας με εκπροσώπους όλων των τεχνικών κλάδων που ανήκουν στην Γενική Συνομοσπονδία. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η διατύπωση κοινών προτάσεων για την βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, οι οποίες κατατέθηκαν σε συνάντηση των Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΣΕΒΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Απόστολο Μακρυκώστα.

Στόχος της Ομάδας Εργασίας των Ομοσπονδιών Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΣΕΒΕΕ, ήταν να εντοπίσει αρχικά τα κοινά προβλήματα που μπορούν να σταθούν οικονομικά ή φυσικά επιζήμια ή ακόμα να είναι και επικίνδυνα τόσο για όσους δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους, αλλά πρώτα και κύρια για το κοινό και τους καταναλωτές και να διαμορφώσει στη συνέχεια ρεαλιστικές και επαρκείς προτάσεις βελτίωσης προς την Κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα και δεδομένου ότι στην ομάδα εργασίας ανήκουν επαγγελματίες πολλών και διαφορετικών τεχνικών κλάδων (όπως υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, ψυκτικών, εγκαταστατών και συντηρητών ανελκυστήρων, αλουμινίου, ξύλου, υαλοπινάκων ), εξετάστηκαν ενδελεχώς όλα τα κενά ασφάλειας, οι κακές πρακτικές και φαινόμενα όπως αυτό της αδήλωτης εργασίας. Τέθηκαν επίσης ζητήματα όπως:

•     Η παροχή υπηρεσιών αλλά και διακίνηση/εμπορία προϊόντων από επαγγελματίες μη άρτια ή καθόλου εκπαιδευμένους ή πιστοποιημένους, σε αρκετές περιπτώσεις ούτε καν αδειοδοτημένους ή/και με διαφορετική ειδικότητα.

•     Η διακίνηση μη σύννομων προϊόντων από χώρες με άλλα «ευνοϊκότερα» φορολογικά καθεστώτα χωρίς προδιαγραφές (πολλές φορές με πλαστά πιστοποιητικά και έγγραφα) με εγκληματικές συνέπειες για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και με τεράστιες οικονομικές απώλειες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και για τα έσοδα του κράτους.

•     Το μεγάλο πρόβλημα του μαρασμού των τεχνικών επαγγελμάτων της χώρας μας, η απομάκρυνση των νέων από τους κλάδους αυτούς και το συνεχές κλείσιμο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες και τη χώρα.

•     Η εισροή ανειδίκευτου ανθρώπινου δυναμικού χωρίς τεχνική κατάρτιση, προϋποθέσεις και όρους με κριτήριο μόνο το χαμηλό «κόστος», με συνέπεια να εγκυμονούν κίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών σε κάθε είδους εφαρμογή και στερώντας τις θέσεις εργασίας από το εργατικό δυναμικό της χώρας.

Κοινή διαπίστωση υπήρξε το γεγονός πως μέρος των προαναφερθέντων αποτελεί συνέπεια ενός θεσμικού πλαισίου με σημαντικά κενά στην αδειόδοτηση, πιστοποίηση και άσκηση ενός τεχνικού επαγγέλματος, τα οποία εντείνονται ακόμα περισσότερο με την έλλειψη συντονισμού των ελεγκτικών μηχανισμών και σε ορισμένες περιπτώσεις τους χωρίς νόημα ή ανορθολογικούς ελέγχους.

Δυστυχώς, ενώ ο Ν. 3982/2011 αποτέλεσε μια θεμελιώδη προσπάθεια ρεαλιστικής ρύθμισης και απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των τεχνικών επαγγελμάτων, η μεταγενέστερη έκδοση των ΠΔ τροποποίησε μεγάλο μέρος των περιεχομένων, δημιουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις πρόσθετες δυσκολίες για τους επαγγελματίες και εντείνοντας φαινόμενα, όπως της αδήλωτης εργασίας και του αδήλωτου επαγγέλματος.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα εκδοθέντα ΠΔ δεν έλαβαν υπόψη τους τη συστηματική προεργασία που είχε πραγματοποιηθεί για τη ρύθμιση ομάδων επαγγελματιών με την έκδοση επαγγελματικών περιγραμμάτων, τις προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων και την ανάγκη προσαρμογής στην διαμορφωμένη πραγματικότητα.

Είναι συνεπώς ανάγκη να επανεξεταστούν διατάξεις τις δευτερογενούς νομοθεσίας του Ν. 3982/2011, των ΠΔ 108/2013, 1/2013, 112/2012 και της σχετικής κείμενης νομοθεσίας και να τροποποιηθούν. Κυρίως θα πρέπει να επανεξεταστεί και εν τέλει να ρυθμιστεί χωρίς αποκλεισμούς και αναντιστοιχίες το ζήτημα των αδειών των τεχνικών επαγγελμάτων. Κατ’ επέκταση του ζητήματος αυτού θα πρέπει να ρυθμιστούν διαχρονικά ζητήματα στην αγορά αυτή που έχει σχέση με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, τους τεχνίτες πείρας, τα απαιτούμενα σεμινάρια και την σχετική πιστοποίηση.

Σε αυτό το πλαίσιο οι κοινές θέσεις και προτάσεις των Ομοσπονδιών των σχετικών Τεχνικών Επαγγελμάτων ως προς την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που κατατέθηκαν στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, αφορούν στα παρακάτω συγκεκριμένα σημεία:

  1. Προτείνεται ο εξορθολογισμός του πλαισίου αδειών για τις ειδικότητες σε σχέση με τις προγενέστερες διατάξεις (π.χ. ΠΔ 108/2013, ΠΔ 1/2013, ΠΔ 112/2012). Η κοινή θέση των Ομοσπονδιών είναι η διαμόρφωση μιας θεσμοθετημένης διαδικασίας που να προβλέπει την αντικατάσταση της άδειας του μισθωτού στον ιδιωτικό τομέα με μία διακριτή επαγγελματική άδεια (π.χ. Συντηρητή Ηλεκτρολόγου) από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Βιομηχανίας των κατά τόπους Περιφερειών, όταν αυτοί προσλαμβάνονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας και την επαναφορά της άδειας Εγκαταστάτη αμέσως μετά τη λήξη της εξαρτημένης σχέσης εργασίας.
  2. Προτείνεται ο εξορθολογισμός του πλαισίου δραστηριοποίησης μηχανολόγων στα τεχνικά επαγγέλματα και η θεσμοθέτηση διαδικασιών αδειοδότησης που θα τεκμηριώνεται και θα κατοχυρώνεται μέσω ενός (1) έτους προϋπηρεσίας και τεχνικής εξέτασης για την απόκτηση σχετικής άδειας στην υψηλότερη ειδικότητα ως προς το εκάστοτε τεχνικό επάγγελμα. Ο προσδιορισμός ενός σαφούς πλαισίου θα προσδιορίσει θεμιτούς όρους ανταγωνισμού, ενώ θα διασφαλίσει ένα περιβάλλον προστασίας του καταναλωτή, δεδομένης της ιδιαίτερης επικινδυνότητας και τεχνικής φύσης των επαγγελμάτων.
  3. Προτείνεται η διαμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και σχετικής ρύθμισης ως προς την προϋπηρεσία σε συγγενή α’ βαθμού, με βάση τ πλαίσι της ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας όπου υπάρχει η δυνατότητα απασχόλησης συγγενή πρώτου βαθμού, χωρίς να είναι υποχρεωτική η ασφάλισή του. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας από συγγενή πρώτου βαθμού χωρίς ένσημα, με την υποχρέωση να εμφανίζεται η σχέση εργασίας και απασχόλησης π.χ μέσω της αναγγελίας στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΟΑΕΔ.
  4. Προτείνεται η καθολική αδειοδότηση σε όλα τα επίπεδα επαγγελματικών λειτουργιών για τα τεχνικά επαγγέλματα του Τεχνίτη Εγκαταστάτη κατασκευών Αλουμινίου - Σιδήρου και του Τεχνίτη Μεταποίησης–Εμπορίας Επεξεργασίας και Τοποθέτησης Υαλοπινάκων.
  5. Προτείνεται η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ασφάλισης περί Αστικής Ευθύνης από τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς καταναλωτές, με σκοπό την ασφάλιση έναντι τυχόν ζημιάς από αμέλεια με υποχρεωτικό ποσόν καλύψεως, βάσει του Ν.2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή, ο οποίος συμπληρώθηκε αργότερα με το Ν.3587/2007 (ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 29/2005 περί πρακτικών θεμάτων ανταγωνισμού).
  6. Προτείνεται η προώθηση ρύθμισης που θα μειώνει τα αυξημένα παράβολα που απαιτούνται για την αντιστοίχιση και τη θεώρηση επαγγελματικών αδειών των Παρ. 2 & 3 του Άρθρου 14 ΠΔ 108/2013, τουλάχιστον κατά 50% και βάσει των Άρθρο 8 παρ.: 4 α) & β) του ΠΔ 112/2012 & ΚΥΑ 457/25/Φ.Γ.9.6.4 Αρ ΦΕΚ 33/2013, του ΠΔ 1/2013 και της ΥΑ Αρ.9030/589/Φ.Γ.9.6.4. (Γ) ΦΕΚ 1750/Β/2013.

Η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί σε εξαιρετικά καλό κλίμα και η θετική ανταπόκριση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας έδωσε την δυνατότητα να εξεταστούν και τα επιμέρους θέματα των τεχνικών κλάδων, για τα οποία κατατέθηκαν σχετικά υπομνήματα από τις Ομοσπονδίες και τα οποία ανέλυσαν οι κ.κ. Δημήτριος Βαργιάμης, Αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ και Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος, Γιώργος Βλασόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΓΣΕΒΕΕ & Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων, Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος, Μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, Δημήτριος Κοντούσιας, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, Θεόφιλος Παγιάτης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Κατασκευαστών Αλουμινίου Σιδήρου, Χρήστος Λούσης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων που συμμετείχαν σε αυτή.