Παρουσίαση Έκθεσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

banner 17Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζει την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, και ώρα 18:00, την «Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Η «Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» είναι προϊόν μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας, που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο τα τελευταία χρόνια για την παρακολούθηση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα εστιάζοντας στις πτυχές που επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο «Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος» έχοντας ως στόχο τη συστηματική παρακολούθηση θεματικών σχετικών με το επιχειρηματικό περιβάλλον των μικρών επιχειρήσεων, αναπτύσσει σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων για την παροχή οριζόντιας πληροφόρησης στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους, αλλά και για την επιστημονική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο και την παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και άλλους σχετικούς φορείς χάραξης πολιτικής.

Σκοπός της έκθεσης είναι να συμβάλει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Η συστηματική αποτύπωση και εξέταση του περιβάλλοντος, δίνει τη δυνατότητα  σε ερευνητές, σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, αλλά και στους ίδιους τους επιχειρηματίες να αναγνωρίσουν συνολικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Η Έκθεση διαρθρώνεται σε τρία διακριτά μέρη:

Στο πρώτο μέρος επιχειρείται ένας απολογισμός της δεκαετούς κρίσης μέσα από την ανάλυση των επιπτώσεων της στο μακροοικονομικό και δημοσιονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας, με σημείο αναφοράς την εξέλιξη των αντίστοιχων μεγεθών των εταίρων της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη.

Στο δεύτερο μέρος αναδεικνύεται η επίδραση της κρίσης στη διάρθρωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας καθώς και τα διαρθρωτικά προβλήματα, που παρουσιάζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας γνώμης που διεξήγαγε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε επιχειρήσεις για τη φύση, διάρθρωση και την αποτελεσματικότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων το Δεκέμβριο του 2018.

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της Έκθεσης έχει ως αντικείμενο την πρόσβαση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Ένα ζήτημα το οποίο όπως προκύπτει από τη μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι ένα από τα πιο ζωτικά προβλήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας κατά την περίοδο της κρίσης και αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας.

Η παραπάνω έκθεση και η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος μικρομεσαίων επιχειρήσεων»   της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

epanek