Αιγίδα της ΓΣΕΒΕΕ και συνεργασία με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών σε καταστήματα Εστιατορικών και συναφών επαγγελμάτων

2Στην υπογραφή συμφώνου συνεργασίας και την χορήγηση αιγίδας της ΓΣΕΒΕΕ προχώρησαν σε σημερινή τους συνάντηση ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική», και Πρόεδρος του ΒΕΑ κ. Παύλος Ραβάνης.

Η συνεργασία της Γενικής Συνομοσπονδίας με την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών σε Καταστήματα Εστιατορικών και συναφών Επαγγελμάτων για την κάλυψη της νομικής υποχρέωσης που απορρέει από τον Νόμο 4496/2017 για την ανάκτηση των μεταλλικών, πλαστικών, γυάλινων και χάρτινων συσκευασιών των καταστημάτων, υπό την Αιγίδα της ΓΣΕΒΕΕ.

Το σύμφωνο αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τα καταστήματα του επισιτιστικού κλάδου, αφενός γιατί θα εκπληρώσουν την νομική υποχρέωσή τους βάσει του ν.4496 χωρίς να επιβαρυνθούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις το προβλεπόμενο κόστος, αφετέρου γιατί θα αποκτήσουν και θα ενισχύσουν τη «πράσινη – οικολογική δραστηριότητα» με πολλαπλά οφέλη.