Έρευνα «Κίνητρα και εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα»

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ) και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ ) συνεργάστηκαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πανελλαδικής έρευνας αναφορικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Ο σχεδιασμός της έρευνας ξεκίνησε το 2008 και έως σήμερα έχουν διεξαχθεί τρεις φάσεις για την αποτύπωση των ποσοστών συμμετοχής, αλλά και των κινήτρων και των εμποδίων που προωθούν ή δυσχεραίνουν αυτή τη συμμετοχή. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να αποτελέσει ένα αξιόπιστο βαρόμετρο της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση διευκολύνοντας τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών. Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Θανάσης Καραλής, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το σχεδιασμό της δειγματοληψίας, τη συλλογή και την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων ανέλαβε η εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης MARC AE Στις τρεις φάσεις της έρευνας διερευνήθηκε η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση κατά τα έτη 2011, 2013, 2015 και 2016.

Η έρευνα με τίτλο Programdiaviou«Κίνητρα και εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα» παρουσιάστηκε την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 στο κτήριο του CEDEFOP στην Θεσσαλονίκη. Στην ημερίδα πέρα από την παρουσίαση της έρευνας έγινε και εκτενής διάλογος επιλεγμένων συνομιλητών που γνωρίζουν σε βάθος τα θέματα της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα.

H εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ  5001290, που πραγματοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά αρχεία: