Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής τις θέσεις της επί του Ν/Σ για τη λειτουργία των ΟΤΑ

Σχετικά με το Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η ΓΣΕΒΕΕ  αξιολογεί ως θετικό βήμα την προσπάθεια επίλυσης χρονίζοντων προβλημάτων που είχαν παγιωθεί στις τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση, και ουσιαστικά παρεμπόδιζαν τη διαμόρφωση μιας λειτουργικής σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων- τοπικής αυτοδιοίκησης - κοινωνίας και καταναλωτών.

Η ΓΣΕΒΕΕ διάκειται κατά αρχήν θετικά στις νέες κατευθύνσεις που τίθενται στο νομοσχέδιο και επαναλαμβάνει την ανάγκη να προκύψουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις σε ορισμένα άρθρα, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερες ρυθμίσεις και καλύτερη οργάνωση της τοπικής αγοράς και των δημοτικών αρχών.

Άρθρο 52

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 52 παρέχεται δυνατότητα ευνοϊκής ρύθµισης των οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. , που προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώµατα, εισφορές, καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιµα που τις επιβαρύνουν. Τα όρια είναι βελτιούμενα σε σχέση με το αρχικό σχέδιο νόμου που ήταν στη διαβούλευση, ωστόσο η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει ευνοϊκότερη ρύθμιση αναφορικά με τα όρια απαλλαγής από τις προσαυξήσεις αλλά και το χρόνο ειδοποίησης. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρξει βελτίωση στην αρχική διατύπωση της παραγράφου 1, ώστε να συμπεριληφθούν με σαφήνεια τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις στην έννοια του τέλους («Οφειλές προς τους δήµους και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί µέχρι και δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρµόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήµου ή του νοµικού προσώπου αυτού, να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής , καθώς και από τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους»)

Αναλυτικότερα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν οφειλές βεβαιωμένες ή μη, οι οποίες γεννήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο και δεν έχουν προβεί οι δήμοι στις απαραίτητες ενέργειες λόγω φόρτου ή άλλων διοικητικών προσκομμάτων  («Οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι και δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση  του παρόντος»). Θα πρέπει να γίνει σαφές στο εδάφιο γ της παραγράφου 2 ότι συμπεριλαμβάνονται όλες οι μη βεβαιωμένες οφειλές.

Για τις κλίμακες απαλλαγής θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης αφαίρεση προσαυξήσεων και προστίμων για έως και 24 δόσεις, και στη συνέχεια να υπάρξει μια αναπροσαρμογή με μειώσεις 90%, 80%.

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ έως και 24 δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

(β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη από είκοσι (20) ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

(γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%), (να γίνει 90%)

(δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδοµήντα δύο (72) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),(να γίνει 90%)

(ε) αν εξοφληθούν σε εβδοµήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). (να γίνει 80%)

Επιπλέον, η υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να οδηγεί αυτόματα σε δυνατότητα λήψης φορολογικής ενημερότητας, χωρίς επιπρόσθετες καταβολές εφόσον η ρύθμιση τηρείται κανονικά.

Είναι σημαντικό και πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στη ρύθμιση ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΟΤΑ με αποφάσεις τους κατήργησαν το δημοτικό τέλος του 2% και οι ίδιοι ανακάλεσαν την απόφασή τους αυτή, θα πρέπει οι υπόχρεοι «να απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους για το χρονικό διάστημα από της εκδόσεως της αποφάσεως και μέχρι την ανάκλησή της». (αιτιολογία - ενδεικτικά: α) στο πλαίσιο της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την διοίκηση β) στο πλαίσιο της απόφασης ο φόρος αυτός δεν εισπράχθηκε γ) επιφέρει δυσμενείς συνέπειες τέτοιες που οδηγεί σε εξόντωση των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις δυσμενέστατες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και στο πλαίσιο της βοήθειας των επαγγελματιών του Κλάδου θα πρέπει να συμπεριληφθεί παράγραφος (τροποποίηση του Ν. 2539/1997) σύμφωνα με την οποία το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων για τα Κέντρα Διασκέδασης να ορίζεται σε ποσοστό έως 5% μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

>Άρθρο 56

Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρατείνεται η ισχύς των ενεργών µισθωτικών συµβάσεων που είχαν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4254/2014 από τα περίπτερα και κυλικεία. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί θετική τη ρύθμιση παράτασης μίσθωσης έως και 10 ετών (οδηγεί στο πάγιο αίτημα του κλάδου για την εξίσωσης των συμβάσεων), ενώ στη 2η παράγραφο θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο χρόνος παράτασης στις περιπτώσεις αποβιωσάντων αναδόχων θα είναι τουλάχιστον 2 χρόνια (όχι έως), διότι δημιουργούνται παρερμηνείες και οδηγούν σε δυνατότητα μονομερούς μεταβολής.