Πνευματικά & Συγγενικά Δικαιώματα (Ν. 2121/1993)

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει επανειλημμένως επισημάνει την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του Ν.2121/1993 για την προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, στην κατεύθυνση τόσο της προστασίας των δικαιωμάτων των δημιουργών, αλλά όμως και των χρηστών, σημαντικό μέρος των οποίων πλήττεται ιδιαίτερα από τις σχεδόν απεριόριστες εξουσίες που απολαμβάνουν οι φορείς συλλογικής διαχείρισης, που εκπροσωπούν τους δικαιούχους και απορρέουν από τις ασάφειες του εν λόγω Νόμου. 
Η ΓΣΕΒΕΕ έχει καταθέσει τόσο στον Υπουργό Πολιτισμού όσο και στον ΟΠΙ ένα συνεκτικό και επεξεργασμένο πλαίσιο προτάσεων, χωρίς όμως να έχει υπάρξει έως σήμερα μια ουσιαστική εξέλιξη. Η παρέμβαση αντίθετα, του εκπροσώπου της ΓΣΕΒΕΕ στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) έχει φτάσει ένα βήμα πριν από την έκδοση γνώμης της ΕΟΚΕ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται πολλές από τις προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ.
Η εγκύκλιος, τέλος, του ΟΠΙ προς τους ΟΤΑ που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, να δηλώνουν ότι η μουσική που χρησιμοποιούν δεν ανήκει σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που έχουν διαθέσει την διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος στους αντίστοιχους Οργανισμούς, είναι μεν ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.
Η ΓΣΕΒΕΕ θα επιμείνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ για την τροποποίηση του Ν.2121/1993 με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της από την καταχρηστική εφαρμογή του Νόμου αυτού.