Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα της UEAPME, κ. Andrea Benassi

Ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME), κ.Andrea Benassi επισκέφτηκε σήμερα 17/05/2011 τα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με μέλη του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ, του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και του εκπροσώπου της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Από την ελληνική πλευρά υπήρξε ενημέρωση σχετικά με τη δομή και τη δραστηριότητα της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της. Έγινε, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Ο κ. Benassi αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και τα συγκεκριμένα βήματα που έχει κάνει η UEAPME προκειμένου να ακούγεται η φωνή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων και να διαμορφωθεί μια πολιτική ενίσχυσης  της μικρής επιχειρηματικότητας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων των μικρών επιχειρήσεων, μέσω της παροχής κινήτρων (π.χ. αφορολόγητο αποθεματικό) ως τη μοναδική λύση για την ανάκαμψη της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, τη στιγμή που τα πιστωτικά ιδρύματα στη χώρα μας έχουν περιορίσει σημαντικά, αν δεν έχουν διακόψει πλήρως, την παροχή χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία.

Σε θεσμικό επίπεδο, τονίστηκε το ζήτημα της ανεπαρκούς εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Πέρα από τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να παρθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την υιοθέτηση κανονιστικών ρυθμίσεων υπέρ των μικρών επιχειρήσεων, η επιτυχία της πολιτικής αυτής θα κριθεί σε εθνικό επίπεδο, όπου λίγα πράγματα έχουν γίνει μέχρι σήμερα . Ένα από τα σημαντικότερα ελλείμματα που παρατηρούνται είναι η ανυπαρξία Εκθέσεων Επιπτώσεων των νομοθετημάτων στις μικρές επιχειρήσεις.


Τέλος, οι δύο πλευρές αφού αναγνώρισαν τους στενούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει μέχρι σήμερα, συμφώνησαν για την ανάγκη μιας πιο συστηματικής και γόνιμης συνεργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, συζητήθηκε η προοπτική σύγκλησης ενός επομένου Διοικητικού Συμβουλίου της UEAPME στην Αθήνα ή ακόμα και της διεξαγωγής ενός διεθνούς συνεδρίου.