ΓΣΕΒΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στηρίζουν έμπρακτα τις συνέργιες ανάμεσα στις μικρές επιχειρήσεις.

«Η σχέση επιχειρηματικής συνεργασίας και καινοτομίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αποκτά σήμερα μια ιδιαίτερη σημασία γιατί η συνεργασία προσφέρει τη δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσεις να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας που έχει μια μικρή επιχείρηση με τις διευρυμένες δυνατότητες, τους πόρους και τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από τα συνεργατικά σχήματα», αυτή είναι η βασική θέση της ΓΣΕΒΕΕ όπως εκφράστηκε σήμερα 12 Οκτωβρίου 2016 στο συνέδριο με θέμα «Κίνητρα για Παγκόσμια και Τοπική Ανάπτυξη» το οποίο πραγματοποιήθηκε και με την υποστήριξη της ΓΣΕΒΕΕ.

Μιλώντας στο Συνέδριο ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Ασμάτογλου, επεσήμανε ότι «τα βασικά και άμεσα οφέλη από τη δικτύωση ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία σήμερα περιλαμβάνουν, προφανώς, τη συγκέντρωση δυνάμεων, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, και την οργανωμένη χάραξη και υλοποίηση στρατηγικών, από τις μικρές επιχειρήσεις, για την αντιμετώπιση των κρίσιμων παράλληλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα και συνοψίζονται στα εξής: 1) δυσχερές και ασταθές οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, 2) απουσία οργανωμένων και στοχευμένων δομών χρηματοοικονομικής υποστήριξης με έμφαση στις σημερινές ανάγκες της πλειονότητας των μικρών επιχειρήσεων, 3) οικονομική κρίση και συνεχής περιορισμός της εσωτερικής ζήτησης και 4) διεθνής εμπορικός και τεχνολογικός ανταγωνισμός.

Παράλληλα όμως πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα οφέλη από τη δικτύωση ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις συνδέονται και με την ανάγκη διαμόρφωσης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής αναπτυξιακής προσέγγισης για την ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία είναι σε ένα μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένη - βασίζεται δηλαδή σε ένα πρότυπο μικρομεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό απόθεμα και δείχνει το δρόμο για την παραγωγική αναγέννηση της οικονομίας και κοινωνίας.

Η μόχλευση και κινητοποίηση του παραγωγικού και ανθρώπινου δυναμικού στη βάση της καινοτομίας και των βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικότερους πυλώνες μετασχηματισμού και ανάταξης της χώρας. Οι συνεργασίες των μικρών επιχειρήσεων αλλά και η ευρύτερη συνεργασία ανάμεσα σε κράτος, κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστήμια, κοινωνικούς φορείς μπορούν να διαμορφώσουν ένα νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα που να βασίζεται σε ποιοτικά και διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες.»

Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχουν ήδη θέσει τα τελευταία χρόνια, ως βασική προτεραιότητα, την ενίσχυση και την υποστήριξη συνεργατικών εγχειρημάτων και συνεργιών ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις. Η προτεραιότητα αυτή βασίζεται σε ένα γενικότερο σχέδιο για την ελληνική οικονομία που εδράζεται στην ιδέα μιας αποκεντρωμένης και ενδογενούς ανάπτυξης με κεντρικό ρόλο των μικρών επιχειρήσεων και βασικό στοιχείο τα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και τις αναβαθμισμένες δεξιότητες.

Επιχειρησιακά, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε μέσα από τις δράσεις του να υποστηρίξει συγκεκριμένες περιπτώσεις συνεργατικών σχημάτων σε μια σειρά από τομείς της ελληνικής οικονομίας, τόσο στη μεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες και το εμπόριο (όπως για παράδειγμα το Δίκτυο συνεργατικής διαχείρισης ακινήτων, οι Δρόμοι του Κρασιού Αθήνας, η Αγορά της Πανδρόσου κ.α.). Συνολικά, τα τελευταία 4 χρόνια έχουν δημιουργηθεί και υποστηριχθεί 11 περιπτώσεις επιχειρηματικών δικτύων, τα οποία μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες πέτυχαν να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Όπως σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Ασμάτογλου, η ευρύτερη προώθηση και υιοθέτηση συνεργατικών σχημάτων προϋποθέτει φυσικά μια στρατηγική σύμπραξη και έναν συλλογικό σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ του Κράτους, των κοινωνικών εταίρων, των σχετικών υποστηρικτικών θεσμών και των μικρών επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την ανάδυση ενός νέου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη χώρα μέσα από τη δημιουργία νέων εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ελληνική οικονομία και ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις απαιτούν αυτή τη στιγμή μια ενεργητική κινητοποίηση και υποστήριξη που θα περιλαμβάνει μια συλλογική στρατηγική στόχευση αλλά και θα διευκολύνει τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αντλήσουν οικονομικούς, τεχνολογικούς και εμπορικούς πόρους και να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας.

Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να θέτει στο επίκεντρο του τη γνώση και να στοχεύει σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε αυτή την προσπάθεια κεντρικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν οι μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τον δημιουργικό κορμό της παραγωγικής δομής της χώρας.