Ενσωματώθηκαν πολλές προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ στο νέο Επενδυτικό Νόμο

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της  Κυβέρνησης, με ημερομηνία 22/06/2016, ο Ν. 4399/2016, με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Ο νέος επενδυτικός Νόμος, αν και προβλέπει εξαιρετικά μειωμένο προϋπολογισμό για τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια, έχει σημαντικές ευνοϊκές τροποποιήσεις σε σχέση με το αρχικό νομοσχέδιο ως προς την δυνατότητα υπαγωγής των μικρών επιχειρήσεων. Έπειτα από παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ τόσο στις Επιτροπές της Βουλής, όσο και προς το αρμόδιο Υπουργείο,  αντικαταστάθηκε η υποχρέωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας με την υποχρέωση τήρησης ενός διακριτού συστήματος παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης (άρθρο 21, παρ. 1), ενώ μειώθηκε και το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο επενδύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 100,000€ και τις κοινωνικές επιχειρήσεις στις 50,000€. Παράλληλα, ενσωματώθηκε η θέση της ΓΣΕΒΕΕ για τη δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων που συνδέονται με συνεργατικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στον αγροτουριστικό- οινοτουριστικό τομέα (Άρθρο 7, παρ. 4η), ενώ μειώθηκε και ο ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων για την επιλεξιμότητα δυνητικά ενισχυόμενων συνεργιών (από 8 σε 6 σε Αττική- Θεσσαλονίκη, και από 5 σε 4 στην υπόλοιπη Ελλάδα).

Οφείλουμε ασφαλώς να επισημάνουμε ότι η ενεργοποίηση του νέου Επενδυτικού Νόμου απαιτεί την υπογραφή πληθώρας σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.  Άλλωστε η ανάπτυξη δε διατάσσεται και προϋποθέτει το κατάλληλο μακροοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναμένουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης να αναλάβει άμεσα τις σχετικές πρωτοβουλίες για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις και τα συνεργατικά σχήματα που σήμερα ασφυκτιούν λόγω της υπερφορολόγησης και της περιορισμένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση.