Κοινή πρόταση ΓΣΕΒΕΕ και Ιταλικής Συνομοσπονδίας (CNA) στο Προεδρείο και στη Γενική Συνέλευση της UEAPME

Η πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ, και της Ιταλικής Συνομοσπονδίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (CNA) που αφορά στην επανασύσταση του ευρωπαϊκού ερευνητικού ινστιτούτου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Ακαδημία Avignon) ήταν ένα από τα βασικά θέματα της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Ιουνίου, στο Βουκουρέστι. Στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος της UEAPME, κ. Δ. Ασημακόπουλος, ο Έλληνας εκπρόσωπος των ΜμΕ στην Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή, κ. Π. Γκόφας και στελέχη του επιστημονικό κλιμάκιο του ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ τόνισαν ότι η επανασύσταση της Ακαδημίας Avignonθα βοηθήσει αποφασιστικά το έργο της UEAPME καθώς θα την τροφοδοτεί με επιστημονικά στοιχεία για τη θέση και το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τόσο στις εθνικές οικονομίες όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και πρόσθεσαν ότι η αναβάθμιση των ερευνητικών εργαλείων θα είναι προς όφελος της UEAPME, των εθνικών Συνομοσπονδιών και των μελών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΓΣΕΒΕΕ και η CNAαποτελούν ιδρυτικά μέλη της Ακαδημίας από τη σύστασή της, η οποία λειτουργεί υπό την ομπρέλα της UEAPME. Η πρόταση για την ανασύσταση της Ακαδημίας Avignon έτυχε της γενικής αποδοχής των μελών και οι δύο συνομοσπονδίες θα την εξειδικεύσουν στην επόμενη συνεδρίαση των οργάνων.

Άλλωστε, οι πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜμΕ απαιτούν την εφαρμογή τεχνικών εργαλείων αποτίμησης και μελέτης επιπτώσεων από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές (SBA),  καθώς και αναλύσεις των δεικτών που αφορούν τις ΜμΕ (αριθμός, απασχόληση, κύκλος εργασιών). Η πρόταση για την επανασύσταση της Ακαδημίας Avignonστηρίζεται τόσο στη προηγούμενη θετική πορεία της όσο και στην εμπειρία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, που ιδρύθηκε το 2006 ως επιστημονικός βραχίονας της ΓΣΕΒΕΕ, και διαθέτει μια πλούσια και εξειδικευμένη εμπειρία ως προς τη διάγνωση αναγκών των ΜμΕ σε έρευνα και εκπαίδευση, την παραγωγή πρωτογενών δεδομένων σχετικά με την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας των μικρών επιχειρήσεων καθώς και την αξιολόγηση επιπτώσεων από τις ασκούμενες πολιτικές την περίοδο της κρίσης. Οι εθνικές συνομοσπονδίες της Ελλάδας και της Ιταλίας (ΓΣΕΒΕΕ και CNA) κάλεσαν το Προεδρείο να υιοθετήσει μια πιο ενεργή συμμετοχή στα ερευνητικά πράγματα της ΕΕ, και συζήτησαν το ενδεχόμενο κοινών δράσεων των ινστιτούτων των εθνικών συνομοσπονδιών με απώτερο στόχο της διαμόρφωση ενός ενιαίου ερευνητικού φορέα, με οικονομίες κλίμακας και γνώσης, ο οποίος θα είναι σε θέση να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα αξιοποιώντας το σύνολο του ερευνητικού δυναμικού που διαθέτουν.

Τη συνεδρίαση της Γ.Σ. της UEAPME, χαιρέτισε ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας κ. Βίκτορ Πόντα ο οποίος ανακοίνωσε την μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα τρόφιμα και σε άλλα είδη, ως μέτρα που οδηγήσουν στην επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας και της μικρής επιχειρηματικότητας, αναγνωρίζοντας την αρνητική επίδραση του αυξημένου κόστους ΦΠΑ στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Άλλα θέματα που απασχόλησαν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ήταν η αναβάθμιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, η ανάπτυξη στρατηγικής για την Πράξη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SmallBusinessAct), η θεσμική ενδυνάμωση του φορέα, η ενεργότερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η πρόσβαση σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. με σκοπό την ανίχνευση των πεδίων έρευνας για τις ΜμΕ.