Οι ΜΜΕ και οι Συνεταιριστικές Τράπεζες ζωτικό κομμάτι της «πραγματικής οικονομίας» της Ε.Ε.

Κοινή επιστολή UEAPME - EACB

Εμείς, η φωνή των συνεταιριστικών τραπεζών (EACB) και των Βιοτεχνιών και των ΜΜΕ (UEAPME) της Ευρώπης, καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο των συνεταιριστικών τραπεζών και των ΜΜΕ στην υποστήριξη και την τροφοδότηση της πραγματικής οικονομίας της Ευρώπης. 

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν βαθιές ρίζες στο Ευρωπαϊκό οικονομικό τοπίο. Το 99,8% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. είναι ΜΜΕ, εκ των οποίων 92% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους.[1] Οι ΜΜΕ παρέχουν το 67%[2] της απασχόλησης στην οικονομία των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, έχοντας συνεπώς κρίσιμο αντίκτυπο στην ευημερία, την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Μέσω του διακριτού επιχειρηματικού τους μοντέλου, το οποίο βασίζεται στην εγγύτητά τους με τις τοπικές κοινότητες, οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν τους κύριους εταίρους των ΜΜΕ. Για να δοθεί μόνο ένα παράδειγμα, σε χώρες όπως την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, και την Ολλανδία, το 25 - 45% όλων των δανείων χορηγείται από συνεταιριστικές, με τις ΜΜΕ να αντιπροσωπεύουν το 20 - 50% των πελατών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν παράσχει ένα στήριγμα ρευστότητας και σταθερότητας σε όλη την αγορά κατά όλη την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Δεδομένης της έντονης προτίμησης των ΜΜΕ στην τραπεζική χρηματοδότηση,[3] είναι εξαιρετικά σημαντικό ο πιστωτικός δίαυλος να μην διαταραχθεί από επαχθή νομοθέτηση. Η προσαρμογή των κανονισμών κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη την ανάγκη χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής οικονομίας πρέπει να παραμείνει σταθερός στόχος.

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «μια ισχυρή Ευρωπαϊκή πολιτική για την υποστήριξη των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών 2015 - 2020», η EACBκαι η UEAPMEπροέβησαν στις ακόλουθες συστάσεις:

1. Σταθερή εφαρμογή της αναλογικότητας στη νομοθέτηση για την αποφυγή ακούσιων επιπτώσεων στις συνεταιριστικές τράπεζες και στην από μέρους τους δανειοδότηση της τοπικής οικονομίας.

2. Κίνητρα για την παροχή πιστώσεων στις ΜΜΕ μέσω διαφοροποιημένου συντελεστή μόχλευσης.

3. Κεφαλαιακοί κανόνες που δεν περιορίζουν τη δανειοδότηση των ΜΜΕ.

4. ΜΜΕ και προώθηση τιτλοποίησης: ανάπτυξη νέων πηγών χρηματοδότησης.

5. Αποφυγή δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης και κόστους συμμόρφωσης.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για την επίτευξη αμοιβαία επωφελών μεταρρυθμίσεων που θα  δημιουργήσουν εμπιστοσύνη στο νέο ενοποιημένο σύστημα και θα καθοδηγήσουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της .Ε.Ε..

                                                    Με εκτίμηση,                                                  

Hervé GUIDER                                                                           PeterFAROSS

Γενικός Διευθυντής                                                                    Γενικός Γραμματέας

EACB                                                                                       UEAPME

Πηγή: URL:  http://www.ueapme.com/IMG/pdf/141121_EACB-UEAPME_open_letter.pdf[1] ΕΙΜ -2011

[2] Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 2013

[3] Το 50% των ΜΜΕ έλαβε δάνειο το 2013,  το 85% των οποίων χορηγήθηκε από τράπεζες.